CẢI THIỆN TỪ VỰNG CHO SINH VIÊN SỬ DỤNG KỸ THUẬT CHÊM TỪ | Hương | TNU Journal of Science and Technology

CẢI THIỆN TỪ VỰNG CHO SINH VIÊN SỬ DỤNG KỸ THUẬT CHÊM TỪ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/03/21                Ngày hoàn thiện: 24/03/21                Ngày đăng: 25/03/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Hương Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Mai Hương, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này điều tra tính hiệu quả của kĩ thuật Chêm từ trong việc giúp sinh viên không chuyên tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên củng cố vốn từ vựng. Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra thực trạng vốn từ vựng của sinh viên và mức độ hiệu quả củng cố vốn từ vựng của kĩ thuật Chêm từ. Người tham gia nghiên cứu là 24 sinh viên không chuyên tiếng Anh đến từ 5 khoa (Giáo dục Tiểu học, Sinh học, Toán, Vật lý và Văn) của trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Hai công cụ nghiên cứu được sử dụng gồm phiếu điều tra và bài kiểm tra. Trước nghiên cứu, hầu hết sinh viên không có đủ vốn từ vựng và gặp khó khăn với việc học từ. Kết quả nghiên cứu khẳng định tính hiệu quả của kĩ thuật Chêm từ trong việc củng cố vốn từ vựng cho sinh viên. Điểm kiểm tra sau nghiên cứu của nhóm thực nghiệm cao hơn so với nhóm đối chứng và có sự khác nhau giữa điểm kiểm tra trước và sau nghiên cứu của nhóm thực nghiệm. Hầu hết sinh viên đều cho rằng kĩ thuật Chêm từ giúp họ đoán nghĩa từ dễ hơn và nhớ từ lâu hơn.

Từ khóa


Từ vựng; Kĩ thuật chêm từ; Học tiếng Anh;Dạy tiếng Anh; Sinh viên không chuyên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] I.S.P. Nation, Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[2] J. Read, Assessing vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[3] N. Azadel, and M. Ensieh, “The effect of teaching vocabulary through the Diglot-Weave Technique on vocabulary learning of Iranian high school students,” Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 98, no. 1, pp. 1340-1345, 2014.

[4] L. Jingxia, “How much the first language is there in Teachers’ talk in EFL classroom?” The Open Applied Linguistics Journal, vol. 1, no. 1, pp. 59-67, 2008.

[5] C. Elizabeth, M. Paul, and Y. Stephen, “Second language vocabulary acquisition using a diglot reader or a computer-based drill and practice program,” Computer Assisted Language Learning, vol. 20, no. 1, pp. 67-77, 2007.

[6] English ABC, “180 English diglot stories,” (in Vietnamese). [Online]. Available: https://tienganhabc.net/suu-tam/180-truyen-chem-tieng-anh.htm. [Accessed December 22, 2020].

[7] Y. Ji, “Communicative Language-Teaching through Sandwich stories for EFL children in China,” TESL Canada Journal/Revue Test Du Cananda, vol. 17, no.1, pp. 103-113, 1999.

[8] V. Loom, “What is a Diglot-Weave and how it can help me learn a new language,” [Online]. Available: https://medium.com/@loomvue/what-is-a-diglot-weave-and-how-can-it-help-me-learn-a-new-language-7a0d49e3d8cc. [Accessed December 20, 2020].

[9] L. R. Gay, Educational research. New York: Merrill, 1992.

[10] J. Bell, Doing Your Research Project. Buckingham: Open University Press, 2005.

[11] E. Wilson, School-based Research: A Guide for Education Students. London: SAGE Publications Ltd, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4083

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved