HIỆU QUẢ CỦA NHẬN XÉT TRÊN GOOGLE CLASSROOM ĐỐI VỚI KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN | Quyên | TNU Journal of Science and Technology

HIỆU QUẢ CỦA NHẬN XÉT TRÊN GOOGLE CLASSROOM ĐỐI VỚI KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/03/21                Ngày hoàn thiện: 29/03/21                Ngày đăng: 31/03/21

Các tác giả

1. Vũ Thị Quyên Email to author, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Dương Hà, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm tìm ra ảnh hưởng của những nhận xét mà giảng viên gửi cho sinh viên trên Google Classroom – một nền tảng miễn phí được tích hợp trên các tài khoản thư điện tử (email) đối với việc nâng cao kỹ năng nói của sinh viên năm hai, tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. Phương pháp quan sát và khảo sát được tác giả sử dụng để thu thập dữ liệu nghiên cứu. Nghiên cứu chỉ ra rằng những nhận xét của giáo viên giúp sinh viên ý thức sâu sắc ưu điểm và nhược điểm của bản thân trong các bài nói. Trong các nhận xét, giảng viên cũng đề xuất một số biện pháp khắc phục các lỗi sinh viên mắc phải. Kết quả là khả năng nói của sinh viên dần được cải thiện. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Google Classroom giúp sinh viên tiết kiệm thời gian tìm kiếm nhận xét của giảng viên dành cho bài nói của mình. Giảng viên và giáo viên có thể tham khảo nghiên cứu như một phương pháp hữu ích nhằm quản lý bài tập về nhà của học sinh, sinh viên trong thời đại công nghệ và trong bối cảnh vi-rút Corona còn hoành hành trên toàn cầu.

Từ khóa


Đưa nhận xét; Nhận xét bằng văn bản; Google Classroom; Bài tập nói; Quản lý bài tập

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] R. J. M. Ventayen, K. L. A. Estira, M. J. D. Guzman, C. M. Cabaluna, and N. N. Espinosa, “Usability Evaluation of Google Classroom: Basis for the Adaptation of GSuite E-Learning Platform,” Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences, vol. 5, no.1, pp. 47-51, January 2018. [Online]. Available: http://uruae.org/siteadmin/upload/DIRH0917218.pdf. [Accessed September 28, 2020].

[2] I. N. M Shaharanee, J. M. Jamil, and S. S. M. Rodzid, “Google classroom as a tool for active learning,” AIP Conference Proceedings, vol. 1761, no. 1, pp. 0200691 - 0200696, August, 2016. [Online]. Available: https://doi.org/10.1063/1.4960909. [Accessed September 29, 2020].

[3] J. Maybin, N. Mercer, and B. Stierer, “Scaffolding: Learning in the classroom,” in Thinking Voices: The Work of the National Oracy Project, K. Norman, Ed. London: Hodder Arnold H&S, 1992, p. 186.

[4] J. Holmes, “Doubt and certainty in ESL textbooks,” Applied Linguistics, vol. 91, pp. 20 – 44, 1988.

[5] B. Susan. How to give effective feedback to your students. ASCD, 2003.

[6] F. Hylanda, and K. Hylandb, “Praise and criticism in written feedback,” Journal of Second Language Writing, vol. 10, pp. 185 – 212, August 2001. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/S1060-3743(01)00038-8. [Accessed January 15, 2021]

[7] D. Hybel, Understanding speaking interaction. New York: Cambridge University Press, 2001.

[8] K. Hyland, Disciplinary discourses: Social interactions in academic writing. London: Longman, 2000.

[9] F. D. F. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology,” MIS Quarterly, vol. 13, no. 3, pp. 319–340, September 1989. [Online]. Available: https://doi.org/10.2307/249008. [Accessed September 10, 2020].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4088

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved