NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG TẾCH DÒNG VN19, VN34 (TECHTONA GRANDIS LINN) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY IN VITRO | Phương | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG TẾCH DÒNG VN19, VN34 (TECHTONA GRANDIS LINN) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY IN VITRO

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Vũ Thị Phương Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Hồng, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhân giống cây Tếch dòng VN34 và VN19 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật, bao gồm nghiên cứu: Nồng độ thích hợp chất khử trùng chồi nách, nghiên cứu chất kích thích sinh trưởng đến hệ số nhân chồi và tỷ lệ nảy chồi, chất kích thích ra rễ chồi Tếch. Môi trường thí nghiệm nhân chồi nách cây Tếch dòng VN34 và VN19 là MS*. Kết quả, trên nền môi trường MS*, sử dụng chất khử trùng 0,1% HgCl2 10 phút, thu được chất lượng chồi tốt nhất với các chỉ tiêu nghiên cứu (hệ số nhân chồi - HSNC, chiều cao chồi - CCC, tỷ lệ ra rễ - TLRR, chiều dài rễ - CDR, số rễ trung bình - SDTB). Chất kích thích sinh trưởng được bổ sung là tổ hợp giữa  BAP, NAA (0,75 mg/l BAP +  0,25 mg/l NAA) cho kết quả nhân nhanh chồi tốt nhất so với sử dụng riêng BAP hay Kinetin. Chất kích thích ra rễ là IBA cho tỷ lệ ra rễ hiệu quả nhất với nồng độ 0,75 mg/l IBA.

Từ khóa


Nuôi cấy mô tế bào thực vật, Tectona grandis linn (dòng VN19, VN34), chất khử trùng, chất kích thích sinh trưởng, chất kích thích ra rễ.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved