PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHUYỂN TÁC, THỨC VÀ CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT CỦA VĂN BẢN “A GRANDMOTHER WITH MUSCLES” DỰA VÀO LÝ THUYẾT NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG CỦA MARK HALIDAY | Hà | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHUYỂN TÁC, THỨC VÀ CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT CỦA VĂN BẢN “A GRANDMOTHER WITH MUSCLES” DỰA VÀO LÝ THUYẾT NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG CỦA MARK HALIDAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/03/21                Ngày hoàn thiện: 31/03/21                Ngày đăng: 31/03/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hồng Hà Email to author, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Dương Thị Thảo, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Khi mọi người nói hoặc viết, họ tạo ra văn bản. Đối với một nhà ngữ pháp, văn bản là một hiện tượng phong phú, nhiều mặt, có nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Ngữ pháp chức năng hệ thống (SFG) là một loại ngữ pháp có thể mô tả việc sử dụng ngôn ngữ để hiểu ý nghĩa của văn bản. Việc áp dụng khung phân tích của SFG để phân tích một văn bản có thể tránh được việc đánh giá một cách chủ quan. Bài báo phân tích văn bản “A grandmother with muscles” dựa trên quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống của Mark Haliday về chuyển tác (transitivity), thức (mood) và cấu trúc đề - thuyết (theme-rheme). Kết quả nghiên cứu cho thấy văn bản có những đặc trưng của thể loại trần thuật, mang các đặc điểm sau: tồn tại chủ yếu quá trình vật chất (material process) và quan hệ (relational process), sử dụng quá khứ đơn và hiện tại đơn, đa phần là chủ thể cá nhân và thức chỉ định (declarative), ít động từ tình thái và hầu hết chủ đề thuộc thành tố tư tưởng (ideational component), chủ đề không được đánh dấu (unmarked theme).

Từ khóa


Ngữ pháp chức năng hệ thống; Phân tích văn bản; Hệ thống chuyển tác; Thức; Cấu trúc Đề-Thuyết

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] G. Thompson, Introducing functional grammar, 3rd ed. Routledge, 1996.

[2] M. K. A. Halliday, An Introduction to Functional Grammar, 2nd ed. London: Edward Arnold, 1994.

[3] G. Ning, “Systemic functional grammar and its pedagogical implications,” Sino-US English Teaching, ISSN1539-8072, USA, vol. 5, no. 10 (Serial no. 58), Oct. 2008. [Online]. Available: https://www.academia.edu/3788993/Systemic_Functional_Grammar_and_its_pedagogical_implications.[Accessed Mar. 13, 2021].

[4] U. Ammara, R. Y. Anjum, and M. Javed, “A Corpus-Based Halliday’s Transitivity Analysis of ‘To the Lighthouse’,” Linguistics and Literature Review, vol.5, no.2, pp. 139-162, 2019.

[5] H. AlHamdany, “The usefulness of systemic functional grammar and its impact on students’ communicative skills in esl context,” European Scientific Journal, ISSN: 1857 – 7881, May edition, vol. 8, no.11, pp. 176-194, 2013.

[6] T. M. Nguyen, “The meaning and structure of an american short story: a systemic functional analysis,” M. A. thesis, ULIS-VNU, 2010.

[7] T. L. Nguyen, “An analysis of clause expansion in two Thanksgiving day gentlemen based on systemic functional grammar and suggestions for teaching writing,” M. A. thesis, ULIS-VNU, 2010.

[8] G. Lock, Functional English Grammar: An introduction for second language teachers. Cambridge University Press. 1996.

[9] V. V. Hoang, “The meaning and structure of a science fiction story: A systemic functional analysis,” VNU Journal of Science, Foreign Studies, no. 2, pp. 28-31, 2005.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4174

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved