ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/03/21                Ngày hoàn thiện: 12/04/21                Ngày đăng: 30/04/21

Các tác giả

1. Lê Thu Hà Email to author, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thảo, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu đã được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của học viên cao học tại các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên. Phương pháp phân tích dữ liệu thông qua phần mềm SPSS với các công cụ thống kê mô tả, thang đo kiểm định với hệ số Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy được thực hiện để làm rõ các vấn đề liên quan đến giả thuyết nghiên cứu. Mô hình hồi quy bao gồm năm biến (Đội ngũ giảng viên, Cơ sở vật chất, Học phí, Chương trình đào tạo, Hỗ trợ của Nhà trường) được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến trong mô hình có mối quan hệ thuận chiều với sự hài lòng của học viên. Đặc biệt, yếu tố Học phí có hệ số Beta cao nhất là 0,302. Từ các kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của học viên cao học tại các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên.


Từ khóa


Sự hài lòng; Nhân tố; Học viên; Cao học; Đại học Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Y. C. Cheng and W. M. Tam, “Multi-Models of Quality in education,” Quality Assurance in Education, vol. 5, no. 1, pp. 22-31, 1997.

[2] H. Q. Pham, “Message from the President,” Thai Nguyen University, September 28, 2018. [Online]. Available: http://en.tnu.edu.vn/the-president-message-dt196.html. [Accessed October 10, 2020].

[3] Athiyaman, “Linking student satisfaction and service quality perceptions: The case of university education,” European Journal of Maketing, vol. 31, no. 7, pp. 528-540, 1997.

[4] R. L. Snipes and N. Thomson, “An empirical study of the factors underlying student service quality perceptions in higher education,” Academy of Educational Leadership Journal, vol. 3, no. 1, pp. 39-57, 1999.

[5] A. Kashan, “Measuring Student Satisfaction of Master Level Students; Evidence from University of Sargodha, Pakistan,” School of Doctoral Studies (European Union) Journal, vol. 4, pp. 216-222, 2012.

[6] T. L. Nguyen, “Use the SERVPERF scale to evaluate the quality of higher education at An Giang University,” (in Vietnamese), Scientific Research Report, An Giang University, 2006.

[7] X. K. Tran, “Evaluate student satisfaction with the training quality at Thai Nguyen University of Economics and Business Administration,” (in Vietnamese), M. S. thesis, Institute of Quality Assurance, National University, Hanoi, 2006.

[8] T. T. Nguyen, “Survey student satisfaction with the training program University of Science - National University Ho Chi Minh City,” (in Vietnamese), M. S. thesis, Institute of Quality Assurance, National University Hanoi, 2010.

[9] H. T. Do and T. P. H. Nguyen, “Researching the Factors Influencing the Satisfaction of Master Students at VNU School of Interdisciplinary Studies,” VNU Journal of Science: Economics and Business, vol. 35, no. 3, pp. 104-114, 2019.

[10] Thai Nguyen University, “Implementing the regulations of the publicity of the member units,” (in Vietnamese), June 30, 2020. [Online]. Available: http://tnu.edu.vn/news/cong-khai/thuc-hien-quy-che-cong-khai-cac-dvtv.html. [Accessed October 10, 2020].

[11] F. P. David, Understanding and doing Research: a handbook for beginers. Panorsma Printing Inc, 2005.

[12] T. Hoang and N. M. N. Chu, Analyze research data with SPSS. Hong Duc Publishing House (in Vietnamese), Hanoi, 2008.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved