CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG NHỮNG NĂM 1945-1946 | Anh | TNU Journal of Science and Technology

CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG NHỮNG NĂM 1945-1946

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/03/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Nguyễn Tuấn Anh Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
2. Lý Trung Thành, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tóm tắt


Vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nhân tố hàng đầu bảo đảm thăng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo của mình Đảng không ngừng chăm lo xây dựng Đảng ngang tầm với Đảng cầm quyền hết lòng phụng sự tổ quốc phùng sự nhân dân. Chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng trong những ngày năm 1945-1946 đã thể hiện bản lĩnh chính trị độc lập, tự chủ sáng tạo của Đảng trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt Đảng tuyên bố tự giải tán. Những chủ  trương đó đã để lại nhiều kinh nghiệm quí báu trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Từ khóa


Xây dựng Đảng; Xây dựng Đảng thời kỳ Đảng hoạt động bí mật; Xây dựng Đảng những năm đầu toàn quốc kháng chiến; Xây dựng Đảng 1945-1946; Chủ trương xây dựng Đảng 1945-1946

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, sơ thảo, tập 1 (1920-1954), Nxb Sự thật, 1981.

[2]. Văn kiện Đảng, Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

[3]. Văn kiện Đảng, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.

[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, Văn phòng trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved