VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT THÁI NGUYÊN | Khương | TNU Journal of Science and Technology

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/03/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Khương Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
2. Hoàng Thị Thanh, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
3. Ngọc Thị Mỵ, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tóm tắt


Trên cơ sở của việc phân tích lý luận về phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình, bài báo trình bày kết quả đạt được khi vận dụng phương pháp này trong dạy học phần “Công dân với đạo đức”  môn Giáo dục công dân lớp 10 ở trường THPT Thái Nguyên. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bằng phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình đối với môn Giáo dục công dân ở trường THPT Thái Nguyên.

Từ khóa


phương pháp, trường hợp, điển hình, nghiên cứu, trường hợp điển hình.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Bá Đạt, “Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình trong khoa học xã hội và tâm lý học”, Tạp chí Tâm lý học, 10 tr.56, 2015.

[2]. Nguyễn Thị Dinh, “Vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12”, 2015, https://123doc.org/document/ 3330254-van-dung-phuong-phap-nghien-cuu-truong-hop-dien-hinh-trong-day-hoc-mon-gdcd-lop-12.htm; Thời gian truy cập: 15h ngày 20 tháng 3 năm 2019.

[3]. Nguyễn Thị Mai, Vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình trong dạy học môn Giáo dục công dân ở các trường THPT huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Luận văn Thạc sỹ khoa học giáo dục, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved