XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ BẰNG DÃY GIẢ NGẪU NHIÊN | Sơn | TNU Journal of Science and Technology

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ BẰNG DÃY GIẢ NGẪU NHIÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/19

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Sơn Email to author, Trường Đại học Mở Hà Nội
2. Nguyễn Hoài Giang, Trường Đại học Mở Hà Nội
3. Đặng Hoàng Anh, Trường Đại học Mở Hà Nội

Tóm tắt


Xáo trộn (scrambling) là một phương pháp xử lý tín hiệu giúp làm tăng tính ngẫu nhiên hay là làm trắng phổ cho chuỗi tín hiệu truyền đi. Bộ xáo trộn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như: nhận dạng hệ thống, đồng bộ, đo lường từ xa, đoán nhận kênh, và nhất là bảo vệ tin và CDMA....Có hai loại xáo trộn (scrambler): Xáo trộn đồng bộ(synchronized scrambler) vàtự đồng bộ(self-synchronized scrambler). Loại đồng bộ dùng mạch ghi dịch cộng (additive LINEAR FEEDBACK SHIFTREGISTER_LFSR), loại tự đồng  bộ và thiết bị nhúng tự thử (build-in selftest system BITS) dùng mạch ghi dịch nhân(chia): multiplicative LFSR. Bài  báo này khảo sát hướng ứng dụng của bộ trộn đồng bộ. Bộ trộn tự đồng bộ và Thiết bị nhúng tự thử sẽ được khảo sát trong bài báo tiếp theo. Công cụ thích hợp được lựa chọn là trường Galois và biến đổi D. Ta có thể thấy bộ xáo trộn đã làm cải thiện đáng kể đặc tính ngẫu  nhiêntín hiệu (làm trắng phổ).

Từ khóa


Xáo trộn, mạch ghi dịch, ngẫu nhiên, nhận dạng hệ thống, đồng bộ, đo lường từ xa, đoán nhận kênh, cân bằng nhiễu

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved