ĐỀ XUẤT CÁCH KHAI THÁC MỐI QUAN HỆ LIÊN MÔN TOÁN - TIN TRONG DẠY HỌC GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ CHO HỌC SINH LỚP 7 | Quyên | TNU Journal of Science and Technology

ĐỀ XUẤT CÁCH KHAI THÁC MỐI QUAN HỆ LIÊN MÔN TOÁN - TIN TRONG DẠY HỌC GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ CHO HỌC SINH LỚP 7

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/04/21                Ngày hoàn thiện: 31/05/21                Ngày đăng: 31/05/21

Các tác giả

1. Ngô Thị Tú Quyên Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Như Trang, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trên cơ sở xem xét các nội dung môn Toán và môn Tin cùng được dạy trong chương trình lớp 7, bài báo này nghiên cứu, đề xuất cách khai thác mối quan hệ liên môn Toán - Tin để dạy học giải một số bài tập về biểu thức đại số với sự hỗ trợ của chương trình bảng tính Excel. Các kết quả thu được nhờ phân tích, tổng hợp lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn dạy học môn Toán, Tin học tại trường phổ thông. Kết quả nghiên cứu đã xác định được một số điểm tương đồng về nội dung trong chương trình lớp 7 của môn Toán và môn Tin học, đồng thời đề xuất và minh họa được cách khai thác mối quan hệ liên môn Toán - Tin để giải một số bài tập về biểu thức đại số. Thông qua việc giải bài tập, giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và thấy rõ hơn ứng dụng của tin học trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Từ khóa


Liên môn; Biểu thức đại số; Tin học; Tính toán; Công thức

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] J. Savage, Cross-curicular Teaching and Learning in the Secondary School. Abingdon: Routledge, 2011.

[2] R. Ward-Penny, Cross-curricular Teaching and Learning in the Secondary School: Mathematics. Abingdon: Routledge, 2011.

[3] K. M. Costley, Research Supporting Integrated Curriculum: Evidence for using this Method of Instruction in Public School Classrooms. Arkansas Tech University, 2015.

[4] H. T. Do, V. B. Nguyen, K. N. Tran, T. N. Tran, T. T.T. Tran, C. K. Nguyen, and V. B. H. Nguyen, Integrated teaching develops competence of students, vol. 1 - Natural Sciences, , Publishing House of Hanoi National University of Education (in Vietnamese), 2015.

[5] P. C. Nguyen, “Why do we teach Math towards integration approach?” (in Vietnamese), Journal of Science Education, Vietnam Institute of Educational Sciences, Special Issue of January, pp. 13-15, 2016.

[6] T. N. L. Pham and V. C. Tran, “Developing an integrated theme “I practice mixing solutions" in teaching Mathematics about Equations and System of equations for grade 9th students,” (in Vietnamese), VietNam Journal of Education, Special Issue of April, pp. 188-193, 2019.

[7] T. Ton (Chief Author), Mathematics Exercises 7, vol. 2, Vietnam Education Publishing House, 2019

[8] D. C. Phan (General Author), Mathematics 7, vol. 2, Vietnam Education Publishing House, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4315

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved