ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẮN CÓ DẠNG THANH | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẮN CÓ DẠNG THANH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/19

Các tác giả

1. Dương Thị Hà Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Hữu Kiên, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Hồng Lĩnh, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bài báo này, một phương pháp tổng quát để khảo sát chuyển động song phẳng của vật rắn có dạng thanh được đề xuất. Phương pháp tổng quát được thực hiện qua ba bước sau: đầu tiên, chúng tôi xác định tọa độ và suy ra vận tốc, gia tốc của thanh rắn; sau đó, chúng tôi xác định vận tốc góc, gia tốc góc; cuối cùng xác định các đại lượng vật lý theo các yêu cầu của từng bài toán. Giá trị của phương pháp đề xuất trong bài báo được thể hiện qua việc giải cụ thể một số bài toán chuyển động của vật rắn dạng thanh, đặc biệt là việc khảo sát chuyển động ngay sau thời điểm ban đầu. Bài báo sẽ là một tài liệu tốt cho giáo viên, sinh viên và học sinh khi nghiên cứu về các chuyển động song phẳng của vật rắn có dạng thanh.

Từ khóa


Thanh, vận tốc góc, gia tốc góc, chuyển động song phẳng, vật rắn.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved