BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN “GIÁO DỤC KINH TẾ” THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH | Lan | TNU Journal of Science and Technology

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN “GIÁO DỤC KINH TẾ” THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 29/04/21                Ngày đăng: 30/04/21

Các tác giả

1. Trần Thị Lan Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Khương, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân về phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực là một trong những yêu cầu căn bản để hiện thực hóa Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018. Nội dung Giáo dục kinh tế được bổ sung nhiều kiến thức mới nên tổ chức dạy học nói chung, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực nói riêng đặt ra nhiều thách thức. Trên cơ sở kết hợp các phương pháp nghiên cứu lí luận, thăm dò ý kiến giáo viên bằng bảng hỏi, thống kê toán học và xử lí số liệu khảo sát, bài viết tập trung làm sáng tỏ những vấn đề căn bản cần bồi dưỡng cho giáo viên Giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông về năng lực sử dụng, thiết kế một số công cụ kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.


Từ khóa


Bồi dưỡng; Giáo dục kinh tế; Kiểm tra, đánh giá; Phẩm chất; Năng lực

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. A. Nguyen and T. H. L. Nguyen, “Renovation of legal education content in the bachelors degree program in political education of Thai Nguyen University of Education to meet the requirements of the new general education curriculum,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 179, no. 3, pp. 85-89, 2018.

[2] K. L. Luu, "Evaluation of the learning results according to the curriculum output standards to ensure the linkage of the elements of the teaching process," Education Magazine, special issue May 1, pp. 67-72, 2020.

[3] V. C. Ho, "Fostering teachers of civic education to meet the requirements of a new general education program in middle schools in Ba Ria - Vung Tau province," Journal of Education, special issue June 2018, pp. 246-249, 2018.

[4] T. L. A. Nguyen, "Changing training programs and methods, retraining to meet the requirements of new programs on general education information," Education Magazine, special issue for 2 months May 2019, pp. 23- 26, 2019.

[5] T. T. H. Tran, "Fostering, training, retraining civic education teachers in high schools to meet the teaching of the new general education program," Education Magazine, special issue of May 2, pp. 60-63, 2018.

[6] T. L. Tran, “Fostering economic education capacity for teachers Citizen education according to new educational information program - Requirements made from practice,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 07, pp. 484-490, 2020.

[7] Ministry of Education and Training, New general education program. Issued together with Circular No.32/2018/TT-BGDĐT December 26, 2018 of the Minister of Education and Training, 2018.

[8] Minister of Education and Training, Circular No. 26/2020 Amending and supplementing a number of conditions for pricing and grading junior high school students and high school students, issued together with Circular No. 58/2011/TT-BGDĐT dated 12 months 12 year 2011 of the Minister of Education and Training, 2020.

[9] Minister of Education and Training, Citizen Education Information Dissemination Program (Enclosed with the Circular No.32/2018/TT-BGDĐT dated December 26, 2018 of the Minister of Education and Training), Hanoi, pp. 53- 54, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved