PHÂN TÍCH ỨNG XỬ KẾT CẤU KHUNG NHÀ MỘT TẦNG CÓ VẾT NỨT DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NGẪU NHIÊN | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH ỨNG XỬ KẾT CẤU KHUNG NHÀ MỘT TẦNG CÓ VẾT NỨT DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NGẪU NHIÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/19

Các tác giả

Dương Thế Hùng Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày cách tính toán và phân tích ứng xử của kết cấu khung nhà một tầng có vết nứt chịu tải trọng ngẫu nhiên. Kết cấu khung được giả thiết tồn tại vết nứt có độ sâu xác định tại vị trí cho trước. Nội dung bài báo là phân tích dao động của hệ một bậc tự do chịu kích động ồn trắng bằng phương pháp giải tích và tính toán mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo. Các kết quả nhận được trong bài báo này là mô men bậc hai của chuyển vị ngang và vận tốc của kết cấu khung nhà một tầng. Để cảm nhận được ứng xử trong kết cấu, bài báo đã tiến hành khảo sát làm rõ ảnh hưởng của độ sâu vết nứt, vị trí vết nứt, hệ số cản và cường độ ồn trắng đến các đại lượng được xem xét.

Từ khóa


khung một tầng; vết nứt; ngẫu nhiên; monte carlo; giải tích.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved