SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Hương | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/03/19                Ngày đăng: 29/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Lan Hương Email to author, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
2. Văn Thị Quỳnh Hoa, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kĩ năng nói thường được coi là một trong những kĩ năng khó nhất của việc học ngôn ngữ. Thật không dễ dàng để người học ngoại ngữ có thể nói tốt vì vậy mục đích của nghiên cứu này là để tìm ra hiệu quả của việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ để nâng cao khả năng nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên. Đối tượng nghiên cứu là 60 sinh viên thuộc trường Đại học Nông Lâm. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thực nghiệm, câu hỏi điều tra, bài kiểm tra trước và bài kiểm tra sau là công cụ chính để thu thập dữ liệu. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt giữa điểm số trung bình của sinh viên của 2 nhóm trong bài kiểm tra trước khi bắt đầu khoá học. Kết quả của bài kiểm tra cuối khoá học chứng minh rằng sinh viên của nhóm sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong học kĩ năng nói có điểm số cao hơn những sinh viên ở nhóm giảng dạy theo phương pháp truyền thống. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị và tác giả cũng hi vọng rằng nghiên cứu này sẽ giúp sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên nâng cao khả năng nói tiếng Anh.


Từ khóa


khả năng nói; tiếng Anh; năm thứ nhất; ngôn ngữ; trò chơi ngôn ngữ

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Hayriye Kayi, “Activities to Promote Speaking in a Second Language”, the Internet TESL Journal, Vol. XII, No. 11, November 2006.

[2]. Clare Lavery, Language Assistant, British Council ELT, 2001.

[3]. Hoang Tat Truong, Basic English lexicology, National University Publisher, Viet Nam, 2nd ed., 2000.

[4]. Wright, Andrew et al., Games for Language Learning, Cambridge University Press, 4th, 2004.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.445

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved