ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TIÊM TINH TRÙNG VÀO BÀO TƯƠNG NOÃN Ở NHỮNG PHỤ NỮ CÓ CHỈ ĐỊNH TRỮ LẠNH NOÃN | Nhàn | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TIÊM TINH TRÙNG VÀO BÀO TƯƠNG NOÃN Ở NHỮNG PHỤ NỮ CÓ CHỈ ĐỊNH TRỮ LẠNH NOÃN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/05/21                Ngày hoàn thiện: 14/07/21                Ngày đăng: 16/07/21

Các tác giả

1. Dương Thị Nhàn, Bệnh viện A Thái Nguyên
2. Hứa Minh Tuân, Bệnh viện A Thái Nguyên
3. Hà Hải Bằng, Bệnh viện A Thái Nguyên
4. Hứa Nguyệt Mai, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Phú Hùng Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Năm 1986, Tiến sĩ Christopher Chen đã báo cáo ca sinh đầu tiên từ noãn trữ lạnh. Tới nay đã có các nghiên cứu khác nhau nhằm đánh giá hiệu quả của việc trữ lạnh noãn trong bảo tồn khả năng sinh sản. Tại Việt Nam, kỹ thuật trữ lạnh noãn đã được tiến hành từ những năm 2003, tuy nhiên cho đến nay cũng chưa có nhiều công bố nghiên cứu về noãn trữ lạnh. Mục tiêu trong nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả tiêm tinh trùng vào bào tương noãn ở những phụ nữ có chỉ định trữ lạnh noãn tại khoa Hỗ trợ sinh sản bệnh viện A Thái Nguyên. Chúng tôi đã sử dụng các phương pháp thu nhận, động lạnh và rã đông noãn, đồng thời phân tích hiệu quả sau vi tiêm trên 174 noãn trữ và 117 noãn tươi. Tỷ lệ thụ tinh của noãn trữ là 90,43%, noãn tươi là 80,48%. Tỷ lệ lên phôi tốt ngày 5 giữa noãn trữ và noãn tươi lần lượt là 37,7% và 44,06%. Tỷ lệ thai diễn tiến của nhóm bệnh nhân chuyển phôi từ noãn trữ là 33,3%, noãn tươi là 41,2%. Nghiên cứu này cho thấy rằng tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ lên phôi ngày 3 và phôi ngày 5 giữa những noãn trữ đông và noãn tươi là như nhau.

Từ khóa


Noãn; Tinh trùng; Thụ tinh; Trữ lạnh noãn; Noãn tươi; Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. Niederberger et al., “Forty years of IVF,” Fertility and Sterility, vol. 110, no. 2, pp. 185-324.e5, Jul. 2018, doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.06.005.

[2] A. M. Quaas and G. Pennings, “The current status of oocyte banks: domestic and international perspectives,” Fertility and Sterility, vol. 110, no. 7, pp. 1203-1208, Dec. 2018, doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.07.013.

[3] E. Yasmin, M. Davies, G. Conway, and A. H. Balen, “British Fertility Society: ‘Ovulation induction in WHO Type 1 anovulation: Guidelines for practice’ Produced on behalf of the BFS Policy and Practice Committee,” Human Fertility, vol. 16, no. 4, pp. 228-234, Dec. 2013, doi: 10.3109/14647273.2013.829673.

[4] J. Saumet, A. Petropanagos, K. Buzaglo, E. McMahon, G. Warraich, and N. Mahutte, “No. 356-Egg Freezing for Age-Related Fertility Decline,” Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, vol. 40, no. 3, pp. 356-368, Mar. 2018, doi: 10.1016/j.jogc.2017.08.004.

[5] L. Rienzi et al., “Oocyte, embryo and blastocyst cryopreservation in ART: systematic review and meta-analysis comparing slow-freezing versus vitrification to produce evidence for the development of global guidance,” Hum. Reprod. Update, Nov. 2016, doi: 10.1093/humupd/dmw038.

[6] K. Oktay, A. P. Cil, and H. Bang, “Efficiency of oocyte cryopreservation: a meta-analysis,” Fertility and Sterility, vol. 86, no. 1, pp. 70-80, Jul. 2006, doi: 10.1016/j.fertnstert.2006.03.017.

[7] Y.-X. Cao et al., “Comparison of survival and embryonic development in human oocytes cryopreserved by slow-freezing and vitrification,” Fertility and Sterility, vol. 92, no. 4, pp. 1306-1311, Oct. 2009, doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.08.069.

[8] D. Cornet-Bartolomé, A. Rodriguez, D. García, M. Barragán, and R. Vassena, “Efficiency and efficacy of vitrification in 35 654 sibling oocytes from donation cycles,” Human Reproduction, vol. 35, no. 10, pp. 2262-2271, Oct. 2020, doi: 10.1093/humrep/deaa178.

[9] S. C. Esteves, H. Yarali, L. N. Vuong, J. F. Carvalho, İ. Y. Özbek, M. Polat, H. L. Le, T. D. Pham, and T. M. Ho, "Antral follicle count and anti-Müllerian hormone to classify low-prognosis women under the POSEIDON criteria: a classification agreement study of over 9000 patients," Human Reproduction, vol. 36, no. 6, pp. 1530-1541, June 2021.

[10] C. Caligara, “The effect of repeated controlled ovarian stimulation in donors,” Human Reproduction, vol. 16, no. 11, pp. 2320-2323, Nov. 2001, doi: 10.1093/humrep/16.11.2320.

[11] A. Cobo, J. Domingo, S. Pérez, J. Crespo, J. Remohí, and A. Pellicer, “Vitrification: an effective new approach to oocyte banking and preserving fertility in cancer patients,” Clin Transl Oncol, vol. 10, no. 5, pp. 268-273, May 2008, doi: 10.1007/s12094-008-0196-7.

[12] T. H. K. Le, T. C. Tran, and D. T. Pham, "The results of in-vitro fertilization with frozen - thaw oocytes", The Journal of Obstetrics and Gynecology, vol. 18, no. 1, pp. 45-48, doi: 10.46755/vjog.2020.1.778.

[13] T. M. L. Do, "Active oocyte cryopreservation," Clinical Embryology Conference 2021, Sesion I, Saturday, April 10, 2021.

[14] A. Cobo and C. Diaz, “Clinical application of oocyte vitrification: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials,” Fertility and Sterility, vol. 96, no. 2, pp. 277-285, Aug. 2011, doi: 10.1016/j.fertnstert.2011.06.030.

[15] N. Buderatsk, J. Gontar, I. Ilyin, S. Lavrinenko, M. Petrushko, and T. Yurchuk, “Does human oocyte cryopreservation affect equally on embryo chromosome aneuploidy?," Cryobiology, vol. 93, pp. 33-36, 2020, doi: 10.1016/j.cryobiol.2020.03.002.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4455

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved