PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA RƠLE BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM ETAP | Huấn | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA RƠLE BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM ETAP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/05/21                Ngày hoàn thiện: 13/07/21                Ngày đăng: 21/07/21

Các tác giả

1. Vũ Phan Huấn Email to author, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung
2. Lê Kim Hùng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt


Bài báo trình bày quy trình tự động tạo thông số chỉnh định vùng bảo vệ khoảng cách cho lưới điện 110kV có 33 nút. Sau khi nhập giá trị thông số đường dây, máy phát và phụ tải vào bảng tính Excel, công cụ Matlab GUI sẽ đọc dữ liệu và vẽ sơ đồ lưới điện để tính toán vùng làm việc Z1, Z2 và Z3 của rơle bảo vệ kỹ thuật số được chọn là SEL 311L của đường dây Buôn Koup – Hòa Phú. Tiếp đến, xây dựng mô hình mô phỏng lưới điện bằng phần mềm ETAP nhằm đánh giá sự làm việc đúng của rơle trong điều kiện thay đổi của điện trở sự cố, vị trí sự cố, kiểu sự cố và có xét đến sự tham gia của nguồn điện mặt trời Trúc Sơn. Kết quả của bài báo cung cấp cho người đọc cái nhìn sâu sắc về khả năng làm việc của chức năng bảo vệ khoảng cách được sử dụng phổ biến để bảo vệ đường dây tải điện. Các nhận định từ bài báo phù hợp với thực tế bởi vì khắc phục được một trong những thách thức về thời gian kiểm tra sự phối hợp bảo vệ mà các nhà kỹ thuật gặp phải trong vận hành. Bên cạnh đó, bài báo còn đưa ra gợi ý bổ sung thư viện rơle Toshiba GRZ200, Nari RCS902 còn thiếu của ETAP để hãng sản xuất xem xét.

Từ khóa


Bảo vệ khoảng cách; Vùng bảo vệ; Tính toán chỉnh định; Phần mềm Matlab; Phần mềm ETAP

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Y. Kumar, “Study of Power and Renewable Systems Modeling and Simulation Tools,” Master of Science Degree in Electrical Engineering, The University of Toledo, December 2015.

[2] K. H. Le and P. H. Vu, Numerical protection relay for the electrical system. Science and Technics Publishing House, 2020.

[3] GE, Network protection & Automation application guide, GE Solution, 2016.

[4] Y. Shurygin, “Intelligent Relay Protection of Electric Power Systems,” 2019 1st International Conference on Control Systems, Mathematical Modelling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA) at Lipetsk, Russia, 20-22 Nov. 2019.

[5] O. S. E. Atwa, Practical Power System and Protective Relays Commissioning, Elsevier Inc, 2019.

[6] J. L. Blackburn and T. J. Domin, Protective Relaying: Principles and Applications, Fourth Edition 4th Edition, CRC Press Taylor & Francis Group, LLC, 2014.

[7] V. Gurevich, Digital protection relays – Problems and solutions, CRC Press Taylor & Francis Group, 2011.

[8] Nuclear Maintenance Applications Center, Numerical Protective Relays, EPRI, 2004.

[9] D. (Dennis) Tang, “Phase Rolling and the Impacts on Protection,” 52nd Annual Minnesota Power Systems Conference, November 8−10, 2016.

[10] S. M. Saad, N. El Naily, and F. A. Mohamed, “Investigating the effect of DG infeed on the effective cover of distance protection scheme in mixed-MV distribution network,” Int. Journal of Renewable Energy Development, vol. 7, no. 3, pp. 223-231, 2018.

[11] Etap, ETAP Workshop Notes - Distance Protection, 2019.

[12] S. Lee P.E and J. Perez P.E, "Relay loadability challenges experienced in long lines," the 69th Annual Texas A&M Protective Relay Conference College Station, Texas April 4th – April 7th, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4498

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved