CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ | Hồng | TNU Journal of Science and Technology

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Hứa Thị Minh Hồng Email to author, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên
2. Trần Thu Trang, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết xác định trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính ở địa phương trong giai đoạn hiện nay. Phân tích các nội dung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp xã. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu: Phân tích; Thu thập, xử lý dữ liệu…Bài viết xác định vai trò và phân tích 5 nội dung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã.Trên cơ sở phân tích các nội dung trong công tác chỉ đạo thực  hiện cải cách hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, bài viết góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý hành chính nhà nước ở địa phương.


Từ khóa


chỉ đạo; cải cách; hành chính; chủ tịch; ủy ban nhân dân

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved