ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CADIMI, CHÌ VÀ THỦY NGÂN TRONG CƠ, GAN VÀ THẬN CỦA LỢN RỪNG (Sus scrofa) Ở TỈNH MAŁOPOLSKIE, BA LAN | Thiệp | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CADIMI, CHÌ VÀ THỦY NGÂN TRONG CƠ, GAN VÀ THẬN CỦA LỢN RỪNG (Sus scrofa) Ở TỈNH MAŁOPOLSKIE, BA LAN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/06/21                Ngày hoàn thiện: 14/09/21                Ngày đăng: 16/09/21

Các tác giả

1. Võ Văn Thiệp Email to author, Trường Đại học Quảng Bình; Trường Đại học Sư phạm Krakow
2. Diệp Thị Lệ Chi, Trường Đại học Quảng Bình

Tóm tắt


Ô nhiễm kim loại nặng là vấn đề được quan tâm toàn cầu, bởi tính độc hại của chúng đối với sinh vật sống. Mục đích của nghiên cứu này là xác định hàm lượng cadimi, chì và thủy ngân ở trong cơ (thịt), gan và thận của 28 cá thể lợn rừng được thu thập bởi thợ săn tại tỉnh Małopolskie, Ba Lan từ tháng 9 - 10 năm 2019. Hàm lượng Cd, Pb được phân tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa, trong khi hàm lượng Hg được phân tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hóa hơi, tất cả các mẫu được phân tích tại Viện Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Kracow, Ba Lan. Kết quả cho thấy, hàm lượng Cd, Pb và Hg ở trong thận, gan cao hơn đáng kể so với trong cơ, các kim loại tích lũy trong các mô của lợn rừng theo xu hướng Hg < Pb < Cd. Nhiều mẫu có hàm lượng Cd, Pb và Hg cao hơn ngưỡng an toàn được thiết lập bởi Ủy ban Châu Âu. Người tiêu thụ sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiêu thụ một lượng lớn thịt lợn rừng (đặc biệt là thận và gan) tại tỉnh Małopolskie. Nghiên cứu cung cấp một dẫn liệu quan trọng trong việc đánh giá rủi ro đối với việc tiêu thụ động vật hoang dã nói chung.


Từ khóa


Ô nhiễm môi trường; Ba Lan; Kim loại nặng; Lợn rừng; Małopolskie

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] G. G. Garcia, E. H. Grivialde, L. C. Ocampo, and C. N. Mingala, “Assessment of swine (Sus scrofa domesticus) alveolar macrophage viability associated with heavy metal air pollutants,” Thai J. Vet. Med., vol. 44, no. 4, pp. 461-468, 2014, doi: 10.1016/j.ajpath.2011.03.029.

[2] A. Jakimska, P. Konieczka, K. Skóra, and J. Namieśnik, “Accumulation of Metals in Tissues and Organs of Marine Organisms The Effect of Metals on Marine Organisms,” Pol. J. Environ. Stud., vol. 20, no. 5, pp. 1117-1125, 2011.

[3] E. Kalisińska, W. Salicki, P. Mysłek, K. M. Kavetska, and A. Jackowski, “Using the Mallard to biomonitor heavy metal contamination of wetlands in north-western Poland,” Sci. Total Environ., vol. 320, no. 2-3, pp. 145-161, 2004, doi: 10.1016/j.scitotenv.2003.08.014.

[4] B. Fruziński and L. Łabudzki, “Management of wild boar in Poland,” Z. Jagdwiss., vol. 48, no. SUPPL., pp. 201-207, 2002, doi: 10.1007/BF02192409.

[5] B. Moskwa, A. Cybulska, A. Kornacka, W. Cabaj, and J. Bień, “Wild boars meat as a potential source of human trichinellosis in Poland: Current data,” Acta Parasitol., vol. 60, no. 3, pp. 530-535, 2015, doi: 10.1515/ap-2015-0075.

[6] P. Nosal, J. Kowal, and B. Nowosad, “Structure of Metastrongylidae in wild boars from southern Poland,” Helminthologia, vol. 47, no. 4, pp. 212-218, 2010, doi: 10.2478/s11687-010-0033-8.

[7] L. Schley and T. J. Roper, “Diet of wild boar Sus scrofa in Western Europe, with particular reference to consumption of agricultural crops,” Mamm. Rev., vol. 33, no. 1, pp. 43-56, 2003, doi: 10.1046/j.1365-2907.2003.00010.x.

[8] M. Durkalec, J. Szkoda, R. Kolacz, S. Opalinski, A. Nawrocka, and J. Zmudzki, “Bioaccumulation of lead, cadmium and mercury in roe deer and wild boars from areas with different levels of toxic metal pollution,” Int. J. Environ. Res., vol. 9, no. 1, pp. 205-2012, 2015, doi: 10.22059/ijer.2015.890.

[9] M. Długaszek and K. Kopczyński, “Elemental composition of muscle tissue of wild animals from central region of Poland,” Int. J. Environ. Res., vol. 7, no. 4, pp. 973-978, 2013, doi: 10.22059/ijer.2013.680.

[10] A. Dobrowolska and M. Melosik, “Bullet-derived lead in tissues of the wild boar (Sus scrofa) and red deer (Cervus elaphus),” Eur. J. Wildl. Res., vol. 54, no. 2, pp. 231-235, 2008, doi: 10.1007/s10344-007-0134-y.

[11] J. Gašparík et al., “Levels of Metals in Kidney, Liver, and Muscle Tissue and their Influence on the Fitness for the Consumption of Wild Boar from Western Slovakia,” Biol. Trace Elem. Res., vol. 177, no. 2, pp. 258-266, 2017, doi: 10.1007/s12011-016-0884-z.

[12] J. Maľová, J. Ciberej, P. Maľa, F. Zigo, and B. Semjon, “Heavy Metal Levels in the Tissues of Wild Living Animals From Two Distinct Industrially Exploited Areas in Slovakia,” Slovak J. Anim. Sci., vol. 52, no. 3, pp. 100-110, 2019.

[13] J. Gasparik, M. Dobias, M. Capcarova, P. Smehyl, J. Slamecka, and J. Bujko, “Concentration of cadmium, mercury, zinc, copper and cobalt in the tissues of wild boar (Sus scrofa) hunted in the western Slovakia,” J. Environ. Sci. Heal. - Part A Toxic/Hazardous Subst. Environ. Eng., vol. 47, no. 9, pp. 1212-1216, 2012, doi: 10.1080/10934529.2012.672065.

[14] J. Falandysz, “Some toxic and trace metals in big game hunted in the northern part of Poland in 1987-1991,” Sci. Total Environ., vol. 141, no. 1-3, pp. 59-73, 1994, doi: 10.1016/0048-9697(94)90018-3.

[15] E. Srebočan et al., “Cadmium, lead, and mercury concentrations in tissues of roe deer (Capreolus capreolus L.) and wild boar (Sus scrofa L.) from Lowland Croatia,” Czech J. Food Sci., vol. 29, no. 6, pp. 624-633, 2011, doi: 10.17221/249/2010-cjfs.

[16] A. Amici, P. P. Danieli, C. Russo, R. Primi, and B. Ronchi, “Concentrations of some toxic and trace elements in wild boar (Sus scrofa) organs and tissues in different areas of the Province of Viterbo (Central Italy),” Ital. J. Anim. Sci., vol. 11, no. 4, pp. 354-362, 2012, doi: 10.4081/ijas.2012.e65.

[17] N. Bilandžić, M. Sedak, M. Dokić, B. Simić, and B. Šimić, “Wild boar tissue levels of cadmium, lead and mercury in seven regions of continental Croatia,” Bull. Environ. Contam. Toxicol., vol. 84, no. 6, pp. 738-743, 2010, doi: 10.1007/s00128-010-9999-7.

[18] G. F. Nordberg, B. A. Fowler, M. Nordberg, L. T. Friberg, Handbook on the toxicology of metals, 3rd. Reading, MA: Academic Press, 2007. [E-book] Availble: Safari e-book.

[19] J. Sales and R. Kotrba, “Meat from wild boar (Sus scrofa L.): A review,” Meat Sci., vol. 94, no. 2, pp. 187-201, 2013, doi: 10.1016/j.meatsci.2013.01.012.

[20] M. A. Taggart, M. M. Reglero, P. R. Camarero, and R. Mateo, “Should legislation regarding maximum Pb and Cd levels in human food also cover large game meat?” Environ. Int., vol. 37, no. 1, pp. 18-25, 2011, doi: 10.1016/j.envint.2010.06.007.

[21] The European Commission, “Commission Regulation (EU) 582/2016 of 15 April 2016 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the analysis of inorganic arsenic, lead and polycyclic aromatic hydrocarbons and certain performance criteria for analysis,” Euratom, vol. 2001. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0582&from=LT. [Accessed June 11, 2021].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4634

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved