CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Hoa | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/07/21                Ngày hoàn thiện: 28/07/21                Ngày đăng: 28/07/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hoa Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Phương Thảo, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
3. Bùi Thị Thanh Hương, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Học trực tuyến đã được sử dụng như một phương pháp bổ sung cho cách học truyền thống từ những năm 1980, nhưng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 thì môi trường này lại trở nên bắt buộc. Mục đích của bài báo này là tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của việc học trực tuyến của sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên. Khảo sát trực tuyến đã được thực hiện trên 195 sinh viên. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá, hồi quy đa biến và phương pháp phân tích định tính được sử dụng để phân tích các câu trả lời. Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy có 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến việc học trực tuyến của sinh viên, bao gồm chất lượng giảng viên và thiết kế khóa học, các điều kiện thuận lợi, quản lý thời gian, mức độ hài lòng của sinh viên, và các yếu tố khác. Phân tích hồi quy đa biến khẳng định rằng cả năm yếu tố đều có ảnh hưởng quan trọng đến việc dự đoán hiệu quả của việc học trực tuyến của sinh viên. Kết quả của nghiên cứu định tính cho thấy, mặc dù việc học trực tuyến không ảnh hưởng đến thành tích học tập của sinh viên, nhưng nhu cầu kết nối xã hội phải được thừa nhận một cách đúng đắn. Tài liệu bài giảng vẫn còn đơn điệu và xuất hiện nhiều vấn đề về công nghệ; nhóm nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề nêu trên.

Từ khóa


Covid-19; Học trực tuyến; Phân tích nhân tố khám phá; Phân tích quy hồi đa biến; Phân tích định tính

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] M. Bakia, L. Shear, Y. Toyama and A. Lasseter, Understanding the Implications of Online Learning for Educational Productivity. Office of Educational Technology, US Department of Education, 2012.

[2] K. Oliver and S. Kellogg, "Credit recovery in a virtual school: Affordances of online learning for the at-risk student," Journal of Online Learning Research, vol. 1, no. 2, pp. 191-218, 2015.

[3] S. Appana, "A review of benefits and limitations of online learning in the context of the student, the instructor and the tenured faculty," International Journal on E-learning, vol. 7, no. 1, pp. 5-22, 2008.

[4] D. U. Bolliger and O. Wasilik, "Factors influencing faculty satisfaction with online teaching and learning in higher education," Distance education, vol. 30, no. 1, pp. 103-116, 2009.

[5] R. Eynon and L. E. Malmberg, "Lifelong learning and the Internet: Who benefits most from learning online?" British Journal of Educational Technology, vol. 52, no. 2, pp. 569-583, 2021.

[6] J. Sheth, "Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die?" Journal of Business Research, vol. 117, pp. 280-283, 2020.

[7] L. López and X. Rodó, "The end of social confinement and COVID-19 re-emergence risk," Nature Human Behaviour, vol. 4, no.7, pp. 746-755, 2020.

[8] J. Daniel, "Education and the COVID-19 pandemic," Prospects, vol. 49, no. 1, pp. 91-96, 2020.

[9] S. Mahmood, "Instructional strategies for online teaching in COVID‐19 pandemic," Human Behavior and Emerging Technologies, vol. 3, no.1, pp. 199-203, 2021.

[10] ISTNU, International School - Thai Nguyen University offers online learning, 2021. [Online]. Available: https://is.tnu.edu.vn/khoa-quoc-te-dai-hoc-thai-nguyen-trien-khai-dao-tao-truc-tuyen-e-learning. [Accessed Mar. 21, 2021].

[11] V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. David and F. D. David, "User acceptance of information technology: Toward a unified view," MIS quarterly, vol. 27, no. 3, pp. 425-478, 2003.

[12] H. W. Marsh, "SEEQ: a reliable, valid, and useful instrument for collecting students'evaluations of university teaching," British Journal of Educational Psychology, vol. 52, no. 1, pp. 77-95, 1982.

[13] H. W. Marsh, "Students' evaluations of university teaching: Research findings, methodological issues, and directions for future research," International Journal of Educational Research, vol. 11, no. 3, pp. 253-388, 1987.

[14] W. A. Zimmerman and J. M. Kulikowich, "Online learning self-efficacy in students with and without online learning experience," American Journal of Distance Education, vol. 30, no. 3, pp. 180-191, 2016.

[15] L. Zhang, Z. Han, and Q. Gao, "Empirical study on the student satisfaction index in higher education," International Journal of Business and Management, vol. 3, no. 9, pp. 46-51, 2008.

[16] J. F. Hair, Multivariate data analysis. 7th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2009.

[17] J. Kim, "Developing an instrument to measure social presence in distance higher education," British Journal of Educational Technology, vol. 42, no. 5, pp. 763-777, 2011.

[18] E. Austin, "Exploratory and confirmatory factor analysis. Understanding concepts and applications," British Journal of Mathematical & Statistical Psychology, vol. 59, pp. 218-219, 2006.

[19] H. F. Kaiser, "The application of electronic computers to factor analysis," Educational and Psychological Measurement, vol. 20, no.1, pp. 141-151, 1960.

[20] B. G. Tabachnick and L. S. Fidell, "Principal components and factor analysis," Using Multivariate Statistics, vol. 4, no. 1, pp. 582-633, 2001.

[21] J.O. Kim and C.W. Mueller, Factor analysis: Statistical methods and practical issues, vol. 14, Sage, 1978.

[22] K. Jackson and P. Bazeley, Qualitative data analysis with NVivo. Sage, 2019.

[23] H. F. Kaiser, "An index of factorial simplicity," Psychometrika, vol. 39, no. 1, pp. 31-36, 1974.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4731

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved