VỀ SỰ TỒN TẠI HAI NGHIỆM KHÔNG TẦM THƯỜNG CHO BÀI TOÁN DIRICHLET CHỨA TOÁN TỬ p-LAPLACE THỨ | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

VỀ SỰ TỒN TẠI HAI NGHIỆM KHÔNG TẦM THƯỜNG CHO BÀI TOÁN DIRICHLET CHỨA TOÁN TỬ p-LAPLACE THỨ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/04/19                Ngày đăng: 30/05/19

Các tác giả

1. Phạm Thị Thủy Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
2. Vũ Thanh Tuyết, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tóm tắt


Bài báo này chúng tôi nghiên cứu sự tồn tại nghiệm yếu cho bài toán biên Dirichlet chứa toán tử không địa phương...

Từ khóa


Toán tử vi tích phân, toán tử p-Laplace thứ, Lý thuyết Morse

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved