KHẢO SÁT DÒNG VÀO VAN CẤP KHÍ TRONG HỆ THỐNG THẢI TRO BAY NHIỆT ĐIỆN THÔNG QUA SỬ DỤNG CFD | Cường | TNU Journal of Science and Technology

KHẢO SÁT DÒNG VÀO VAN CẤP KHÍ TRONG HỆ THỐNG THẢI TRO BAY NHIỆT ĐIỆN THÔNG QUA SỬ DỤNG CFD

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/04/19                Ngày đăng: 08/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Chí Cường, Viện Nghiên cứu Cơ khí
2. Nguyễn Hữu Lương, Viện Nghiên cứu Cơ khí
3. Ngô Văn Hệ Email to author, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu khảo sát đặc tính dòng vào qua van cấp khí trong hệ thống thải tro bay nhà máy nhiệt điện thông qua sử dụng công cụ tính mô phỏng số CFD. Hệ thống thải tro bay được thiết kế bao gồm các hệ thống tách lọc gom tro bay, theo đó tro bay được thu gom dần và được vận chuyển theo một hệ thống đường ống vận tro bay về silo chứa tro bay. Hệ thống đường ống vận chuyển tro bay được thiết kế, làm việc dựa trên nguyên lý hút chân không, sử dụng bơm chân không để tạo ra áp suất chân không, theo đó tro bay sẽ được vận chuyển về silo tro bay. Thiết bị van cấp khí được lắp đặt tại đầu các hệ thống ống nhánh gom tro, đây là cửa vào cho dòng khí cấp cho hệ thống đường ống vận chuyển tro bay. Nghiên cứu dòng vào qua van cấp khí là cơ sở cần thiết để tính toán tốc độ dòng tro bay, lưu lượng tro bay, áp suất cần thiết để vận chuyển dòng tro bay và tính toán độ bền cho van ống trong hệ thống.

Từ khóa


van cấp khí, hệ thống thải tro bay, CFD, nhà máy nhiệt điện, silo tro bay.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved