TÍCH HỢP KIẾN THỨC VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH LẠNG SƠN | Trường | TNU Journal of Science and Technology

TÍCH HỢP KIẾN THỨC VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH LẠNG SƠN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/04/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Xuân Trường Email to author, Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên
2. Hoàng Thị Nụ, Trường THPT Việt Bắc, Lạng Sơn

Tóm tắt


Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc và đất nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức triển khai đưa giáo dục chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nói chung và chủ quyền biển, đảo nói riêng vào trong chương trình dạy học, trong đó nhấn mạnh tích hợp, lồng ghép nội dung kiến thức này vào trong các môn học. Tỉnh Lạng Sơn hiện có đường biên giới quốc gia chiều dài 231,74 km tiếp giáp với Trung Quốc, vì vậy việc giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng. Môn Địa lí nói chung và Địa lí 12 nói riêng có nhiều điều kiện thuận lợi để giảng dạy nội dung kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Báo cáo này đề cập đến các kết quả nghiên cứu chủ yếu sau: Đặc điểm chương trình sách giáo khoa Địa lí 12 và khả năng tích hợp nội dung kiến thức chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Xác định những yêu cầu phải thực hiện và đề xuất một số biện pháp sư phạm trong việc tích hợp nội dung kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong dạy học Địa lí 12 tại tỉnh Lạng Sơn.

Từ khóa


Giáo dục, chủ quyền lãnh thổ, biên giới, địa lý, trường phổ thông, Lạng Sơn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Khái quát đặc điểm tình hình tỉnh Lạng Sơn, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn: http://www.langson.gov.vn/node/68258

[2]. Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ quốc phòng, Bộ công an, Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh (tập một), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009.

[3]. Bộ giáo dục và Đào tạo, Giáo dục Quốc phòng – An ninh lớp 11. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2010.

[4]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật biên giới quốc gia, Hà Nội, 2003.

[5]. Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội, 2014.

[6]. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia, Hà Nội.

[7]. Ban Tuyên giáo Trung ương, Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc: Biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[8]. Ủy ban biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao, Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Tài liệu Dự án hợp tác “Giáo dục nhận thức phát luật tại các vùng biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” giai đoạn III (LASRAI III), Hà Nội, 2010.

[9]. Ủy ban biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao, Biên giới trên đất liền Việt Nam - Cămpuchia, Tài liệu Dự án hợp tác “Giáo dục nhận thức phát luật tại các vùng biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” giai đoạn III (LASRAI III), Hà Nội, 2010.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved