ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC KẾT QUẢ CỦA BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC ROBOT GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GRG TRÊN ROBOT CHUỖI VÀ ROBOT SONG SONG | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC KẾT QUẢ CỦA BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC ROBOT GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GRG TRÊN ROBOT CHUỖI VÀ ROBOT SONG SONG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/04/19                Ngày đăng: 08/05/19

Các tác giả

1. Lê Thị Thu Thủy Email to author, Bộ môn Cơ điện tử, khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên
2. Phạm Thành Long, Bộ môn Cơ điện tử, khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên
3. Vũ Thu Hà, Khoa Điện, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này bàn về ảnh hưởng của phương pháp tính đạo hàm đến độ chính xác kết quả nhận được khi giải bài toán động học robot dưới hình thức tối ưu. Phương pháp giải bàn đến trong bài báo là phương pháp Giảm Gradient tổng quát, trong đó có đối chứng độ chính xác kết quả trong hai tình huống là sử dụng phương pháp tính đạo hàm sử dụng sai phân tới và sai phân trung tâm trong điều kiện giữ nguyên các tùy chọn khác. Kết quả tính toán cho thấy với kiểu hàm mục tiêu Banana và hàm ràng buộc biến đổi chậm như bài toán này, cách tính đạo hàm theo sai phân trung tâm cho độ chính xác cao hơn đáng kể trên cả hai nhóm robot chuỗi và song song.

Với bài toán động học robot giải bằng phương pháp số thì kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng trong tính toán chuẩn bị dữ liệu. Kết luận này giúp tăng độ chính xác kết quả trong khi không tiêu tốn thêm tài nguyên phần cứng như Ram – chip máy tính. Bài báo này chỉ bàn đến phương pháp GRG khi bài toán gốc đã chuyển sang dạng tối ưu, với các phương pháp số khác có sử dụng đạo hàm thì kết luận này cần kiểm tra lại.


Từ khóa


Động học robot, phương pháp GRG, sai phân tới, sai phân trung tâm, đạo hàm

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved