CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ BÀI HỌC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ HIỆN NAY | Hương | TNU Journal of Science and Technology

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ BÀI HỌC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KÌ HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/11/18

Các tác giả

1. Phạm Tùng Hương Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Văn Duy, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cách mạng tháng 8 năm 1945 là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi này đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập theo chế độ dân chủ cộng hòa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành những người dân độc lập tự do làm chủ vận mệnh đất nước. 73 năm đã trôi qua nhưng sức mạnh bất diệt của Cách mạng tháng Tám đã và đang tiếp tục tác động mạnh mẽ đến toàn bộ sự nghiệp cách mạng của chúng ta ngày hôm nay. Những bài học kinh nghiệm Cách mạng tháng Tám vẫn mang giá trị thực tiễn sâu sắc mà toàn Đảng, toàn dân ta cần tiếp tục vận dụng và phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.


Từ khóa


Cách mạng; Cách mạng tháng Tám năm 1945; Bài học kinh nghiệm; Đảng; Lãnh đạo

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved