NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH XÃ PHÚ TIẾN, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN | Vận | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH XÃ PHÚ TIẾN, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/08/21                Ngày hoàn thiện: 27/08/21                Ngày đăng: 27/08/21

Các tác giả

1. Đàm Xuân Vận Email to author, Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Phả, Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Quang Linh, Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Phú Tiến huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho thấy hiện trạng hệ thống hồ sơ sổ sách tại xã Phú Tiến còn thiếu và chưa hoàn chỉnh. Việc quản lý đất đai, theo dõi biến động sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Phú Tiến với tổng số 9037 thửa đất cùng với đầy đủ các thông tin thuộc tính trong cơ sở dữ liệu địa chính hoàn chỉnh, mang tính cập nhật cao và phổ cập. Đây là giải pháp cung cấp số liệu chi tiết từng loại đất là cơ sở pháp lý cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê kiểm kê đất đai, làm cơ sở thanh tra tình hình sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cơ sở dữ liệu địa chính xã Phú Tiến đã được kiểm nghiệm cho kết quả khả quan.

Từ khóa


Cơ sở dữ liệu địa chính; Hồ sơ địa chính; Quản lý đất đai; Thái Nguyên; ViLIS

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. V. Luong, “Building database of land value region in Thinh Dan ward, Thai Nguyen city with GIS technology,” Viet Nam Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 9, no. 1, pp. 109-113, 2013.

[2] G. T. H. Ngo, “Appying GIS Information technology to the management of land prices in Dong Quang ward,” Viet Nam Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 9, no.1, pp. 114 - 119, 2013.

[3] L. N. Ta, H. V. Hoang, and H. V. Do, “Research on building a digital cadastral database for land management in Vinh Yen city, Vinh Phuc province,” Viet Nam Journal of Agriculture and Rural Development, no. 5, pp. 104-108, 2013.

[4] T. Nhi, “Building a complete land database: Any solution to speed up the progress,” Jan. 2021. [Online]. Available: https://baotainguyenmoitruong.vn/xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-hoan-chinh-giai-phap-nao-de-day-nhanh-tien-do-319184.html. [Accessed Aug. 10, 2021].

[5] A. T. Tran, H. V. Do , T. T. T. Tran, and H. V. Hoang, “Research building multipurpose database to service land management in Coc Leu ward, Lao Cai city,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 175, no. 15, pp 115-120, 2017.

[6] T. X. Pham, T. T. Nguyen, and H. V. Hoang, “Building database administration of management service state land of Dong Ngan district, Tu Son town of Bac Ninh province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 193, no. 17, pp 87-94, 2018.

[7] B. X. Dao, Cadastral records System, University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 2005.

[8] L. H. Trinh and H. V. Hoang, Building land value zones for land management and land valuation. Agriculture Publishing House, Hanoi, 2013.

[9] Circular 09/2007/TT-BTNMT, “Guiding the preparation, adjustment and management of cadastral records”, Hanoi, 2007.

[10] Circular 24/2014/TT-BTNMT, “Regulating cadastral records”, Hanoi, 2014.

[11] Dinh Hoa District People's Committee, Report on the implementation of the land law, land management in Phu Tien commune, Thai Nguyen, 2018, 2019, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4855

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved