PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VÀ XÂY DỰNG ĐỀ THI: MỘT NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ỨNG ĐÁP CÂU HỎI | Cảnh | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VÀ XÂY DỰNG ĐỀ THI: MỘT NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ỨNG ĐÁP CÂU HỎI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/08/21                Ngày hoàn thiện: 07/09/21                Ngày đăng: 07/09/21

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Cảnh Email to author, Trường Đại học Đồng Tháp
2. Phạm Văn Tặc, Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt


Bài viết trình bày kết quả ứng dụng lý thuyết ứng đáp câu hỏi với mô hình 2 tham số vào việc phân tích, đánh giá câu hỏi và xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan. Dựa trên việc phân tích dữ liệu kết quả thi của sinh viên (không thuộc chuyên ngành Tiếng Anh) đối với các đề thi Tiếng Anh 1 được sử dụng tại Trường Đại học Đồng Tháp từ năm 2017 đến 2021 bằng phần mềm R (gói ltm), nghiên cứu đã chỉ ra những câu hỏi đạt yêu cầu, đủ điều kiện để sử dụng trong các đề thi và những cầu hỏi chưa đạt yêu cầu, cần phải được xem xét lại để điều chỉnh, cải tiến. Trong đó, một số câu hỏi được sử dụng trong các đề thi có dấu hiệu bất thường, vi phạm nghiệm trọng về giới hạn giá trị các tham số độ khó, độ phân biệt cần phải được loại bỏ ra khỏi đề thi. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy các đề thi trên đều có ý nghĩa đo lường mức năng lực khá thấp (dưới 0.0 theo thang đo năng lực). Bên cạnh đó, nghiên cứu đã giới thiệu cách vận dụng công cụ đường cong thông tin vào việc xây dựng các đề thi giúp đo lường chính xác năng lực của người học dựa trên các tham số đặc trưng của các câu hỏi.

Từ khóa


Lý thuyết ứng đáp câu hỏi; Câu hỏi trắc nghiệm khách quan; Đường cong thông tin; Phần mềm R (gói ltm); Phần mềm GeoGebra

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] T. Q. Lam, Measurement in Education - Theory and Application. Hanoi: Vietnam National University Press, Hanoi, 2011.

[2] G. Rasch, Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. Copenhagen: Danish Institute for Educational Research, 1960.

[3] A. Birnbaum, "Some Latent Trait Models and Their Use in Inferring an Examinee’s Ability," in Statistical Theories of Mental Test Scores, F. M. Lord and M. R. Novick, Eds., Addison-Wesley, 1968, pp. 397-479.

[4] F. Baker, The basic of item response theory. Washington: ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, 2001.

[5] S. L. V. Bortolotti, R. Tezza, D. F. de Andrade, A. C. Bornia, and A. F. de Sousa Júnior, "Relevance and advantages of using the item response theory," Quality & Quantity, vol. 47, no. 4, pp. 2341-2360, 2013.

[6] S. Rakkapao, S. Prasitpong, and K. Arayathanitkul, "Analysis test of understanding of vectors with the three-parameter logistic model of item response theory and item response curves technique," Physical review physics education research, vol. 12, no. 2, 2016, Art. no. 020135.

[7] C. B. Essen, I. E. Idaka, and M. A. Metibemu, "Item level diagnostics and model-data fit in item response theory (IRT) using BILOG-MG v3.0 and IRTPRO v3.0 programmes," Global Journal of Educational Research, vol. 16, no. 2, pp. 87-94, 2017.

[8] G. C. Foster, H. Min, and M. J. Zickar, "Review of item response theory practices in organizational research: Lessons learned and paths forward," Organizational Research Methods, vol. 20, no. 3, pp. 465-486, 2017.

[9] F. A. Setiawati, R. E. Izzaty, and V. Hidayat, "Items parameters of the space-relations subtest using item response theory," Data in brief, vol. 19, pp. 1785-1793, 2018.

[10] M. S. Mu’iz, I. Kaniawati, and T. R. Ramalis, "Analyzing instrument characteristics of critical thinking skills and mastery of concepts based on item response theory," International Conference on Mathematics and Science Education of Universitas Pendidikan Indonesia, vol. 3, pp. 162-167, 2018.

[11] T. Q. Lam, M. N. Lam, T. M. Le, and B. D. Vu, "VITESTA software and analysis of test data," (in Vietnamese), Vietnam Journal of Education, vol. 176, pp. 10-12, 2007.

[12] M. H. T. Nguyen and T. D. Nguyen, "Measurement Assessment in the objective test: Question difficulty and Examinees’ ability," (in Vietnamese), Vietnam National University Journal of Science, vol. 4, pp. 34-47, 2006.

[13] V. A. Le, U. H. Pham, C. H. Doan, and H. T. Le, "Using Gibbs Sampler to evaluate item difficulty in Rasch model," (in Vietnamese), Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, vol. 14, no. 4, pp. 119-130, 2017.

[14] K. A. Bui and P. N. Bui, "Using IATA to analyze, evaluate and improve the quality of the multiple-choice items in chapter power functions, exponential functions and logarithmic functions," (in Vietnamese), Can Tho University Journal of Science, vol. 54, no. 9C, pp. 81-93, 2018.

[15] C. V. Nguyen and H. P. Nguyen, "Analyzing and selecting multiple-choice test items based on Classical Test Theory and Item Response Theory," (in Vietnamese), Ho Chi Minh city University of Education Journal of Science, vol. 17, no. 10, pp. 1804-1818, 2020.

[16] C. H. Doan, V. A. Le, and U. H. Pham, "Applying three-parameter logistic model in validating the level of difficulty, discrimination and guessing of items in a multiple-choice test," (in Vietnamese), Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, vol. 7, no. 8, pp. 174-184, 2016.

[17] T. H. B. Nguyen, "Using Quest software to analyze objective test questions," (in Vietnamese), Journal of Science and Technology - Da Nang University, vol. 2, pp. 119-126, 2008.

[18] Q. N. Bui, "Evaluation of the quality of multiple-choice test bank for the module of Introduction to Anthropology by using the RASCH model and QUEST software," (in Vietnamese), Science of Technology Development - Viet Nam National University Ho Chi Minh City, vol. 20, no. X3, pp. 42-54, 2017.

[19] C. V. Nguyen and T. Q. Nguyen, "Applying ConQuest software with the two-parameter IRT model to evaluate the quality of multiple-choice test," (in Vietnamese), HNUE Journal of Science, vol. 65, no. 7, pp. 230-242, 2020.

[20] H. P. Nguyen and N. T. Du, "The analysis and selection of objective test items based on S-P chart, Grey Relational Analysis, and ROC curve," (in Vietnamese), Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, vol. 6, no. 72, pp. 163-173, 2015.

[21] H. P. Nguyen, "Using GSP chart and ROC method to analyze and select multiple-choice items," (in Vietnamese), Dong Thap University Journal of Science, vol. 24, no. 2, pp. 11-17, 2017.

[22] D. Rizopoulos, "An R package for latent variable modeling and item response theory analysis," Journal of Statistical Software, vol. 17, no. 5, pp. 1-25, 2006.

[23] M. Hohenwarter and J. Preiner, "Creating mathlets with open source tools," The Journal of Online Mathematics and Its Applications, vol. 7, pp. 1-29, 2007.

"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:

minor-latin;mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:

AR-SA'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4885

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved