QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ VỀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THẦY TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI | Hường | TNU Journal of Science and Technology

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ VỀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI THẦY TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Lê Thị Hường Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
2. Đào Thu Huyền, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương

Tóm tắt


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Nhận thức được tác hại của dốt ngay sau khi đất nước được độc lập, là người đứng đầu của Nhà nước, Người không những quan tâm tới giáo dục mà còn đưa ra những quan điểm có tính triết lý xâu xa là kim chỉ nam soi sáng cho sự nghiệp giáo dục sau này. Để giáo dục thực sự là ''quốc sách hàng đầu'' thì người thầy còn có vai trò quan trọng là người truyền đạt kiến thức, đào tạo nguồn nhân lực để đưa dân tộc ta tới đỉnh cao văn hóa, văn minh, xứng đáng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa sánh kịp với các “cường quốc năm châu” trên thế giới.


Từ khóa


Giáo dục, Hồ Chí Minh, người giáo viên, chuyên môn, nghiệp vụ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved