CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM | Quân | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Nguyễn Viết Quân Email to author, Trường Cao đẳng Thống kê

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành để xác định các yếu tố hệ thống ảnh hưởng đến năng suất lao động của ngành công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam; xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trên đến năng suất lao động của ngành ở Bắc Ninh, Việt Nam. Tác giả sử dụng bảng câu hỏi khảo sát làm công cụ chính để thu thập dữ liệu. Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính dựa trên mô tả các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động trong các ngành công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, . Cuộc khảo sát được tiến hành trên 20 doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh. Người trả lời là người quản lý và người lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp công nghiệp. Ý kiến của họ được cân nhắc và tỷ lệ phần trăm phản ánh quan điểm của họ về tác động của từng yếu tố đến năng suất lao động trong ngành công nghiệp của Bắc Ninh, Việt Nam. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về tác động của các yếu tố đến năng suất lao động giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đối với các doanh nghiệp trong nước, ảnh hưởng của các yếu tố được xếp hạng theo thứ tự giảm dần là năng lượng, động lực, giám sát, quản lý, bên ngoài, công nghệ. Thứ tự phân tích này được sử dụng làm cơ sở để đưa ra các khuyến nghị cho Nhà nước, cho tỉnh Bắc Ninh, cho các doanh nghiệp và cho người lao động để đạt được kết quả phân tích nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động cho các ngành công nghiệp ở Bắc Ninh, trong thời gian tới. Nghiên cứu này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu cũng như chính quyền tỉnh ở Bắc Ninh và các doanh nghiệp công nghiệp nói chung.


Từ khóa


Năng suất lao động; Bắc Ninh; Việt Nam; công nghiệp; động lực của nhân viên

Tài liệu tham khảo


1. Bui, T. K. (2012). Factors Affecting the Fluctuation of Labour Productivity in The Construction Projects, Master thesis, University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam.

2. Nguyen, V. D. (2017). Factors affecting labor productivity and issues. Journal of Finance II, December 2016.

3. Quoc Huy. (2016). Five factors determine the increase of labor productivity in Vietnam. Online available at http://cafef.vn /5-yeu-to-quyet-dinh-den-tang-nang-suat-lao-dong-cua-viet-nam, retrieved on 15/1/2018

4. Nguyen T.H, Nguyen T.L.H (2016). Situation and factors affecting labor productivity in Vietnam through surveys of industrial production enterprises. Vietnamese Journal of Science and Technology.

5. Pham, T. V. A. (2016), Labor productivity in Bac Ninh period 2010 - 2015: Current situation and policy implications. Journal of Figures & Events, October.

6. Le, V. H. (2016), Factors influencing labor productivity in Vietnam, PhD Dissertation, Academy of Social Sciences of Vietnam.

7. Razak and Associates (2014). Factors affecting labor productivity in Malaysia: an overview. International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. 2, pp.1-13.

8. Muhammad and Associates (2015).Factors affecting labor productivity in building projects of pakistan. International journal of management and applied science, Vol.1, issue - 2, pp. 37-43

9. Nabil Ailabouni. (2010). Factors affecting employee productivity in the UAE construction industry, Theris School of Environment and Technology University of Brighton.

10. Jarkas A. M and Radosavljevic M. (2013). Motivational factors impacting the productivity of construction master craftsmen in Kuwait. Journal of Management in Engineering, No 29.

11. Jarkas, A. M., Kadri C. Y, and Younes J. H. (2012). A Survey of Factors Influencing the Productivity of Construction Operatives in the State of Qatar. International Journal of Construction Management, No 3, pp 1-23.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved