QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN SỰ VÀ SỰ HÀI LÒNG: MỘT NGHIÊN CỨU TẠI 3 VIỆN NGHIÊN CỨU CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM | Bảng | TNU Journal of Science and Technology

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN SỰ VÀ SỰ HÀI LÒNG: MỘT NGHIÊN CỨU TẠI 3 VIỆN NGHIÊN CỨU CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Bùi Xuân Bảng Email to author, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, Bộ Công Thương, Việt Nam

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này là để tìm hiểu rõ hơn về thực tế công tác quản lý nguồn nhân lực ở các Viện nghiên cứu của Bộ Công Thương tại Hà Nội. Sự thay đổi của định hướng trong công tác quản lý này đã ảnh hưởng đến yêu cầu công việc của nhân viên. So sánh với thời gian trước khi nghiên cứu này diễn ra, không phải tất cả sự hài lòng công việc của nhân viên chỉ được thực hiện bằng cách bồi thường và hưởng lợi tài chính.Tương tự như vậy, nghiên cứu đã kiểm tra ảnh hưởng của thực tế nguồn nhân lực (đào tạo và phát triển, đánh giá, bồi thường, lợi ích, an toàn và sức khỏe) đối với sự hài lòng công việc của nhân viên của ba Viện nghiên cứu của Bộ Công Thương tại Hà Nội. Trong nghiên cứu này, tổng cộng 300 bảng câu hỏi đã được phân phát cho nhân viên. Để phân tích dữ liệu thu được, tác giả sử dụng chương trình phần mềm máy tính phân tích thống kê xã hội học (SPSS). Nghiên cứu này điều tra các hoạt động quản lý nhân sự về sự hài lòng của 285 nhân viên, những người đã hoàn thành cuộc khảo sát. Các dữ liệu thu thập được phân tích để phục vụ cho việc đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực tại ba Viện nghiên cứu thuộc Bộ Công Thương tại Hà Nội, Việt Nam. Nghiên cứu này cho thấy: đánh giá hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên; lợi ích là yếu tố quan trọng thứ hai ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên; đào tạo và phát triển là yếu tố quan trọng thứ ba ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên; an toàn và sức khỏe là yếu tố quan trọng thứ tư ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên; và bồi thường là yếu tố quan trọng thứ năm ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên. Nghiên cứu này cũng đưa ra một số kết luận, kiến nghị cho các Viện nghiên cứu và những nghiên cứu trong tương lai trong việc quản lý nguồn nhân lực.


Từ khóa


Sự hài lòng trong công việc; đào tạo và phát triển; đánh giá hiệu quả; bồi thường; lợi ích; an toàn và sức khỏe.

Tài liệu tham khảo


1. Dessler, G. (2007), Human resource management. New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited.

2. Beardwell, I., Holden, L., Claydon, T., (2004), Human Resource Management a Contemporary Approach. 4th (edn.), Harlow: Prentice Hall.

3. Amstrong M (2006), A Handbook of Personnel Management Practice, 6th ed., Kogan Page, London.

4. Noe, R., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., and Wright, P. M. (2007). Fundamentals of human resource management, (2nd ed). Boston MA, McGraw Hill.

5. Petrescu, A. I., Simmons, R. (2008), “Human resource management practices and workers' job satisfaction”. International Journal of Manpower, Vol.29, No.7, pp. 651-667.

6. Spector, P. (1997), Job Satisfaction: Application, Assessment, Cause and Consequences, Sage Publications, London.

7. Hair, J. F. Jr., Money, A. H., Samouel, P., & Page, M. (2007), Research methods for business. Chichester. West Susseex: John Wiley & Sons, Inc.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved