GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ SỰ GẮN KẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Linh | TNU Journal of Science and Technology

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ SỰ GẮN KẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Nguyễn Thùy Linh Email to author, Công ty cổ phần Phát triển tài sản Việt Nam

Tóm tắt


Bài báo này đánh giá mức độ hài lòng trong công việc và sự gắn kết người lao động thông qua nhận thức của người lao động tại các công ty Bảo hiểm Nhân thọ tại Thành phố Hà Nội. Thông qua các nhân tố: Thu nhập, Đào tạo – Thăng tiến, Lãnh đạo, Đồng nghiệp, Đặc điểm công việc, Phúc lợi, Giám sát và Thông tin giao tiếp để đánh giá sự hài lòng trong công việc. Các nhân tố Sự nỗ lực, Lòng tự hào và Sự trung thành được dùng để đánh giá sự gắn kết người lao động. Bài báo đã sử dụng các phương pháp định lượng và các công cụ thống kê để đánh giá. Dựa trên các phân tích được thực hiện, bài báo đề xuất các giáp pháp có giá trị cho các công ty Bảo hiểm Nhân thọ tại Hà Nội nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết người lao động, từ đó giúp cho các công ty tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.


Từ khóa


công việc, sự hài lòng, người lao động sự gắn kết, công ty Bảo hiểm Nhân thọ

Tài liệu tham khảo


1. David L. Stum (2001), "Maslow revisited: building the employee commitment pyramid", Strategy & Leadership, Vol. 29(4), pp.4-9,

2. Martires, C., (2006), Human resource management: Principles and Practices, Quezon City: National Books Stores.

3.Sasser, W.E. and Arbeit, S.P. (1976), Selling jobs in the service sector. Business Horizons, 19(3), pp. 61-65.

4. Tran Kim Dung (2005), Assessment of consciousness associated with the organization and job satisfaction in the context of Vietnam, 3RD International Conference on Management Education for 21ST Century – Management for the knowledge society.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved