CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM | Đán | TNU Journal of Science and Technology

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Đỗ Xuân Đán Email to author, Trường Đại học Lao động - Xã hội

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các dịch vụ hỗ trợ sinh viên và sự hài lòng của sinh viên. Nghiên cứu được thực hiện tại hai trường đại học: Trường Đại học Lao động – Xã hội và Trường Đại học Công đoàn tại thành phố Hà nội. Phương pháp hống kê mô tả được sử dụng thông qua việc khảo sát sử dụng bảng hỏi để thu thập thông tin từ những người được hỏi. Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm tần suất, tỷ lệ phần trăm, trọng số và hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sinh viên đánh giá ở mức độ trung bình trong hầu hết các yếu tố của dịch vụ hỗ trợ sinh viên, ngoại trừ họ đánh giá tốt về dịnh vụ tìm kiếm việc làm trong trường đại học. Ngoài ra, sinh viên đánh gía và xếp hạng trường Đai học Công đoàn với điểm số trung bình về dịch vụ hỗ trợ sinh viên cao hơn của Trường Đại học lao động – xã hội, ngoại trừ yếu tố về dịch vụ hỗ trợ việc làm.  Kết quả hồi quy từ nghiên cứu này cho thấy có một mối quan hệ tích cực đáng kể giữa sự hài lòng của sinh viên và sáu yếu tố của dịch vụ hỗ trợ học sinh bao gồm: dịch vụ ký túc xá, dịch vụ căng tin, dịch vụ đỗ xe, dịch vụ đào tạo, dịch vụ tại phòng công tác học sinh-sinh viên. Tuy nhiên, dịch vụ hỗ trợ việc làm không ảnh hưởng đáng kể đến sự hài lòng của sinh viên. Do đó, các trường đại học nên tạo điều kiện tốt hơn để nâng cao kiến thức chuyên môn đội ngũ cán bộ nhân viên của mình để đáp ứng yêu cầu xã hội. Hơn nữa, các trường cũng nên cải thiện các quy định về giá dịch vụ, quy chế làm việc, trách nhiệm đối với sinh viên khi học cách sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo.


Từ khóa


Sự hài long của sinh viên, dịch vụ hỗ trợ sinh viên, ký túc xá, căng tin, bãi đậu xe, phòng đào tạo, dịch vụ tại phòng công tác học sinh-sinh viên, thư viện, và hỗ trợ việc làm.

Tài liệu tham khảo


1. Chính phủ (2015), Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về quy định cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/gia-dich-vu-dao-tao-va-ban-chat-cong-tu-cua-giao-duc-dai-hoc-454130.html.

3. Gronroos, C. (2008). Service Quality: The six criteria of good perceived service. Review of Business, 9 (3), pp. 10-19.

4. Kwek, C. L., Lau, T. C., & Tan, H. P. (2010), “Education quality process model and its influence on students’ perceived service quality”, International Journal of Business and Management, 5(8), pp. 154 163

5. Hidalgo, E. I., Oste, D., & Wang, H. S. (2009). Student Affairs and Services in Higher Education: Global Foundations, Issues and Best Practices.

6. Kotler, P., & Armstrong, G. (2007), Marketing: An Introduction (8 ed.). Pearson Prentice Hall.

7. Fornell, C., Rust, R. T., & Dekimpe, M. G. (2010), “The effect of customer satisfaction on consumer spending growth”, Journal of Marketing Research, 47(1), pp. 28-35.

8. Leisen Pollack, B. (2009), “Linking the hierarchical service quality model to customer satisfaction and loyalty”, Journal of services marketing, 23(1), pp. 42-50.

9. Ludeman, R. B. (Ed.). (2009), Student affairs and services in higher education: Global foundations, issues and best practices. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.

10. Shahin, A., & Samea, M. (2010). Developing the Models of Service Quality Gaps: A Critical Discussion. Business Management and Strategy, (1), pp. 1 -11

11. Nguyễn Thị Yến Nam (2013), “Bước đầu tìm hiểu về quản lý tài chính trong giáo dục đại học theo hướng tự chủ”, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Số 54, trang 155- 164.

12. Phạm Văn Trường (2013), “Cơ chế quản lý tài chính giáo dục ĐHCL”, Tạp chí Tài chính, Số 07.

13. Phan Đăng Sơn (2014), Một số giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các trường đại học ở Việt Nam, http://isos.gov.vn/ Thongtinchitiet/

14. Garland, R. (1991), “The mid-point on a rating scale: Is it desirable”, Marketing bulletin, 2(1), 66-70.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved