NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Sĩ | TNU Journal of Science and Technology

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Nguyễn Văn Sĩ Email to author, Viện Khoa học quản lý nguồn nhân lực

Tóm tắt


Quản lý hiệu suất đang trở thành một công cụ quản lý quan trọng trong toàn doanh nghiệp. Nghiên cứu này được tiến hành để phân tích các yếu tố tác động quản lý hiệu suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã xây dựng thang đo lường các yếu tố quyết định về quản lý hiệu suất dựa trên việc xem xét tài liệu và các nghiên cứu liên quan. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát với bảng câu hỏi để trả lời các mục tiêu nghiên cứu. Nghiên cứu phân tích 8 yếu tố (vốn tài chính, vốn nhân lực, vốn xã hội; công nghệ; hoạt động; doanh nhân; thông tin; chính sách và quy định của chính phủ) quản lý hiệu quả hoạt động của các DNNVV. Kết quả cho thấy mối quan hệ giữa 7 yếu tố ảnh hưởng thuận chiều đến hiệu suất của DNNVV và có ý nghĩa thống kê ở mức 0,001. Cuối cùng, căn cứ vào các yếu tố đã tìm thấy của nghiên cứu, chúng ta cần đưa ra những chính sách giúp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển mạnh mẽ hơn và đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế và tạo ra việc làm.


Từ khóa


Quản trị hiệu suất; DNNVV; Vốn tài chính; Vốn nhân lực; Chính sách và quy định của chính phủ

Tài liệu tham khảo


1. Aremu, M. A. and S. L. Adeyemi (2011) ‘Small and Medium Scale Enterprises as Survival Strategy for Employment Generation in Nigeria’. Journal of Sustainable Development, 4 (1), 200-206

2. Chan, F. T. S., Chan, H. K., and Qi, H. J. (2006) A Review of Performance Measurement Systems for Supply Chain Management. International Journal of Business Performance Management, 8(2/3), 110–131.

3. Davis, S. and Albright, T. (2004) An Investigation of the Effect of Balanced Scorecard Implementation on Financial Performance, Management Accounting Research, 15 (2), 135-153

4. Hassanali, N. (2011) Strategy - A key success factor to SME growth (Online) from http://www.genesisconsult.net/resources/articles/strategy-key-success-factor-sme- Growth (26 December 2013)

Robinson, P. (2004)

5. Subrahmanya, M. H. (2010) ‘Technological Innovation in Indian SMEs’. Need, Status and Policy Imperatives. Journal of Opinion in Creativity, Innovation and Intrepreneurship 1(2)

6. Simpson, M., Padmore, J. and Newman, N. (2012) ‘Towards a new model of success and Performance in SMEs’. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 18 (3), 264-285


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved