THỰC TIỄN VÀ TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHÁNH HÒA | Lợi | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TIỄN VÀ TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHÁNH HÒA

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Nguyễn Tiến Lợi Email to author, Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp thống kê mô tả. Nghiên cứu được tiến hành trên 253 người được lựa chọn ngẫu nhiên từ 690 giáo viên và cán bộ quản lý đến từ 6 trường cao đẳng ở tỉnh Khánh Hòa, cụ thể là: Cao đẳng Sư phạm Nha Trang; Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang; Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa; Cao đẳng  Nghề Nha Trang và Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang. Dữ liệu khảo sát được thu thập bằng cách kết hợp các câu hỏi và phỏng vấn. Việc phân tích và đánh giá dữ liệu  được thực hiện  bằng phần mềm excel và SPSS. Để nâng cao độ tin cậy của phân tích, nghiên cứu đã sử dụng một số xét nghiệm thống kê như tần suất và phân bố tỷ lệ phần trăm; giá trị trung bình và phương pháp so sánh giá trị, và phân tích phương sai một chiều (ANOVA). Cho đến nay, khi đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển giảng viên, nghiên cứu cho thấy các giảng viên đã làm chủ khá tốt và áp dụng kiến thức cơ bản trong dạy học. Tuy nhiên, việc áp dụng kiến thức chuyên môn và lý thuyết vào thực tế còn yếu. Trình độ giáo dục của các giáo viên vẫn còn thấp, ví dụ, các trường cao đẳng đang xa đáp ứng ngưỡng 25% yêu cầu cho các giảng viên có bằng tiến sĩ khi họ chỉ đạt 1,3%. Khả năng của các giáo viên để xuất bản các bài báo trong các tạp chí khoa học quốc gia vàc các tạp chí quốc tế có uy tín và khả năng tổ chức các hội thảo khoa học và phê bình các công trình khoa học vẫn còn thấp, yêu cầu các nhà quản lý phải suy nghĩ nghiêm túc về việc cải thiện năng lực và chuẩn bị học tập của giảng viên cao đẳng.


Từ khóa


Tiêu chuẩn phát triển nhân sự, thực tiễn phát triển nhân sự, đánh giá hiệu suất thể chế, đào tạo và phát triển giảng viên.

Tài liệu tham khảo


1. Dao Ngoc De (2011), "Education and Training with the task of improving the quality of human resources", Teaching and Learning today (No. 4.2011), 72-89

2. Dang Quoc Bao - Do Quoc Anh – Dinh Thi Kim Thoa (2007), A Handbook for Capacity Building and Qualifications of Teachers, Publishers Political Literature, Hanoi.

3. Ministry of Home Affairs - Ministry of Education and Training (2011), Joint Circular regulating standards, tasks, working regime and policies for lecturers at training and retraining establishments of ministries and ministerial equivalent bodies, governmental agencies, political schools of provinces and cities under central authority, Hanoi.

4. Nguyen Van De (2009), "Qualifications and capacity requirements of lecturers in the context of integration education", Journal of Education, No. 225, November.

5. Armstrong, M. (2006). A Hand Book of Human Resource Management Practices (10th ed.). London: Kogan Page Ltd

6. Porras and Robertson (January 2012). "Training and Development in Work Organizations". Annual Review of Psychology. 43 (1), 399–441.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved