CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN TRONG NGÀNH MAY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Việt | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN TRONG NGÀNH MAY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Trần Quốc Việt Email to author, Trường Đại học Lao động-Xã hội, TP. HCM.

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này là để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của nhân viên trong ngành may mặc. Các biến bao gồm sản phẩm, nhà máy và thiết bị, công nghệ, vật liệu và năng lượng, phong cách quản lý, phương pháp làm việc, nguồn nhân lực được ghi nhận là các biến độc lập cho nghiên cứu này. Kết quả cho thấy chỉ có một biến không có mối quan hệ đáng kể là yếu tố sản phẩm. Trong khi đó, 6 biến cho ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động trong ngành may Thành phố Hồ Chí Minh. 389 bảng câu hỏi được phân phối ngẫu nhiên cho các chủ doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu được trình bày trong nghiên cứu này đã chỉ ra “nhà máy và thiết bị” có tác động cao nhất đến năng suất lao động. Nghiên cứu này có thể được xem như là tiền đề cho các nghiên cứu chi tiết hơn được thực hiện trong tương lai về vấn đề năng suất lao động ở Việt Nam.


Từ khóa


Năng suất lao động; Nhà máy và thiết bị; Công nghệ; Vật liệu và năng lượng; Phong cách quản lý; phương pháp làm việc; Công nghiệp dệt may.

Tài liệu tham khảo


1. Asian Development Bank, (2011), Viet Nam’s success in increasing access to energy through rural electrification.

2. A. T. Kearney, Global Services Location Index, (2011). Atkinson, Ken, Doing business in Vietnam 2010: Assisting astute investors make informed decisions, Grant Thornton Vietnam.

3. Arun Narayanan, Cijo Mathew, VinodYeldo Baby (2013), “Improvement of Ergonomic Factors That Affects Employees in a Textile Industry”, International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), 2(1), pp.276-283.

4. Fitch Ratings (2010), Vietnam: Full rating report, August, General Statistics Office, Vietnam Enterprise Survey.

5. Hamid Aadal, Ali Bagheri Fard, Kiyanoosh Golchin Rad (2014), Impact of Plants and Equipment Management in Construction Industry of Iran, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 7(11): 2371-2375.

6. Khuong, Vu Minh (2010), “Policy Recommendations for Enhancing Vietnam’s Economic Competitiveness and Development,” Vietnam Economic Management Review, Vietnam’s Central Institute for Economic Management, Ministry of Planning and Investment, Number 33.

7. Razak, mohamad idham md, (2014), “Factors affecting labor productivity in Malaysia: an overview”, International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. II, Issue 10,1- 13.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved