TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ODA THỦY LỢI TẠI VIỆT NAM | Hải | TNU Journal of Science and Technology

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ODA THỦY LỢI TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/17

Các tác giả

Nguyễn Hồng Hải Email to author, Vụ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tóm tắt


Bài báo đánh giá hoạt động quản lý các dự án ODA thủy lợi đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Vốn thực hiện dự án là ODA. Nghiên cứu sử dụng cả dữ liệu sơ cấp và thứ cấp để đánh giá việc quản lý và hiệu quả kinh tế của dự án, đánh giá chất lượng và đánh giá sự an toàn và môi trường của các công trình thủy lợi. Kết quả cho thấy việc quản lý các dự án thủy lợi ở Việt Nam vẫn còn thấp. Với 7 dự án lớn, nghiên cứu đã chỉ ra rằng có sự lạc quan giữa các nhà quản lý trong việc đánh giá chất lượng dự án. Nông dân hưởng lợi đánh giá thấp chất lượng của các dự án. Họ phát hiện ra nhiều thiếu sót trong việc quản lý tiến độ, thu mua nguyên vật liệu, chất lượng công việc thấp. Nghiên cứu đã xác định một số biện pháp để cải thiện việc quản lý các dự án do Bộ Nông nghiệp quản lý.


Từ khóa


Quản lý thủy lợi; Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn; Dự án ODA; quản lý dự án.

Tài liệu tham khảo


1. Government of the Socialist Republic of Vietnam (2009), Decree 12/2009 / ND-CP dated 12 February 2009: On management of construction investment projects.

2. Hai Dinh Tuan (2015), Curriculum Analysis of management models. Hanoi Water Resources University

3. Ministry of agriculture and Rural development (2017), Action plan for implementation of the 05-NQ/TW November 11, 2016 resolution of the 5th century resolution on the major policies on major policies and policies for continuing the new modeling environmental promotion, environmental promotion, economic competitiveness and WTO responsibility 24/2016 / QH14 november 8, 2016 period 2016 – 20, available online at: ttps://www.mard.gov.vn/ Documents/Shared%20Documents/QD654.pdf

4. Mburung’a (2009), Factors affecting implementation of infrastructural projects in Nyeri district. MBA thesis in project management: university of Nairobi.

5. Minh Nguyen Hong (2011), Investment Project Management (3rd edition), Investment and planning publisher

6. Ministry of Agriculture and Rural Development (2016), Central Project Management Unit for Irrigation Projects (CPO), MARD

7. Phu Nguyen Xuan (2013), Construction Economics syllabus. Water Resources University

8. Uan Nguyen Ba (2016).Curriculum management of advanced construction investment projects. Water Resources University


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved