CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BẮC NINH | Chung | TNU Journal of Science and Technology

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BẮC NINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Nguyễn Văn Chung Email to author, Cao đẳng thống kê

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này là để tìm hiểu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ của BSS và sự hài lòng của các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh. 7 loại yếu tố chất lượng dịch vụ được sử dụng trong nghiên cứu hiện tại bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; Hạ tầng xã hội các khu công nghiệp; Nguồn nhân lực; Chính sách đầu tư của khu công nghiệp; Chất lượng dịch vụ công; Lợi thế đầu tư và chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng. Với hai bước nghiên cứu sơ bộ và chính thức, mẫu được lựa chọn một cách thuận tiện bao gồm chủ doanh nghiệp, giám đốc và phó giám đốc doanh nghiệp sử dụng và cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Bắc Ninh. Cỡ mẫu được lựa chọn bao gồm 302 bảng câu hỏi cho các doanh nghiệp sử dụng BSS trong KCN, 1 và 10 người được phỏng vấn từ các chuyên gia từ các cơ quan liên quan. Cân sau đó được đánh giá bằng phương pháp EFA và hệ số tin cậy Cronbach alpha. Kết quả cho thấy chất lượng dịch vụ BSS tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng của 7 yếu tố: (1) Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; (2) Hạ tầng xã hội khu công nghiệp; (3) Nguồn nhân lực; (4) Chính sách đầu tư của các khu công nghiệp; (5) Chất lượng dịch vụ công cộng và (6) Lợi thế đầu tư; (7) Chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng. Tất nhiên, mức độ tác động của các yếu tố là khác nhau.


Từ khóa


Bắc Ninh; khu công nghiệp; cơ sở hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng xã hội các khu công nghiệp; nguồn nhân lực; chính sách đầu tư của các khu công nghiệp.

Tài liệu tham khảo


1. A. Gibson, R. Hitchins and M. Bear (2000), “BDS Market Development: A guide for Agencies”, Microenterprise Best Practices, Development Alternatives, Inc.

2. Bennett, R. J. and Robson P. J. A. (2004), “Support Services for SMEs: Does the "Franchisee" Make a Difference to the Business Link Offer?” Environment and Planning C, Government and Policy, 22(6), pp. 59-80.

3. D. Gibbs and P. Deutz (2005), Implementing industrial ecology? Planning for ecokindustrialparks in the USA, published by Elsevier, USA.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved