ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẾN HIỆU SUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY MẶC BẮC NINH | Tiệp | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẾN HIỆU SUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY MẶC BẮC NINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Chu Thế Tiệp Email to author, Trường Cao đẳng Thống kê

Tóm tắt


Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là một hệ thống được chính thức hóa, cung cấp các quy trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được các chính sách và mục tiêu chất lượng. QMS giúp điều phối và chỉ đạo các hoạt động của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định và nâng cao hiệu quả và hiệu quả của nó liên tục. Nghiên cứu tập trung vào các ngành may mặc để lập mô hình và triển khai hệ thống quản lý chất lượng để các hoạt động chung của các công ty (bao gồm cả yếu tố kỹ thuật, hành chính và con người ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ). Hơn nữa, kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu trong giảng dạy về kỹ thuật may mặc cung cấp một sự hiểu biết tốt hơn về các quy trình công nghệ và sản xuất các sản phẩm may mặc.


Từ khóa


Hệ thống quản lý chất lượng; Chất lượng thông tin; mối quan hệ nhà cung cấp; hiệu suất môi trường;

Tài liệu tham khảo


1. Abiola Falemu, J. O., D. R. Ogunsemi and O. S. Oyediran. 2010. Assessment of organisational culture and innovation practices of construction companies in Southwest Nigeria. In CIB 2010 World Congress | 10 -13 May 2010 edited by P. Barrett, D.

2. Ali, A. and I. Rahmat. 2010. The performance measurement of construction projects managed by ISO-certified contractors in Malaysia. Journal of Retail & Leisure Property 9 (1):25-35.

3. Bryman, A. and D. Cramer. 2009. Quantitative data analysis with SPSS 14, 15 & 16: A guide for social scientists. Hove: Routledge

4. Lee, S. Y. 2007. Structural equation modeling : A bayesian approach. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.

5. Susilo, E. 2009. Singapore country report. In 15th Asiaconstruct Conference. Kuala Lumpur, Malaysia: Asiaconstruct Conference.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved