ĐÁNH GIÁ TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHIA SẺ THÔNG TIN TRONG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP | Hiền | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHIA SẺ THÔNG TIN TRONG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

1. Hoàng Thu Hiền Email to author, Bộ Khoa học và Công nghệ
2. Nguyễn Thị Vân Hà, Trường Đại học Giao thông vận tải

Tóm tắt


Việc chia sẻ thông tin trong chuỗi cung ứng giữa các công ty xây dựng và nhà cung cấp vật liệu của họ đã không được đề cập nhiều trong ngành xây dựng Việt Nam và chỉ có một vài nghiên cứu đã giải quyết vấn đề này. Mục đích của bài báo này là phân tích tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin trong hợp tác chiến lược giữa các công ty xây dựng và nhà cung cấp vật liệu của họ trong chuỗi cung ứng. Các tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát với bảng câu hỏi để thỏa mãn các mục tiêu nghiên cứu. Kết quả cho thấy sự hợp tác chiến lược là xu hướng của các bên liên quan trong chuỗi cung ứng xây dựng, đặc biệt là giữa các nhà thầu xây dựng và nhà cung cấp vật liệu của họ. Bài báo đã phân tích và đánh giá tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin trong hợp tác chiến lược sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các công ty xây dựng liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng.


Từ khóa


Chuỗi cung ứng, hợp tác chiến lược, chia sẻ thông tin, ngành xây dựng, quản trị chuỗi cung ứng

Tài liệu tham khảo


1. Keith, O., & Webber, M. D. (1982). Supply-chain management: Logistics catches up with strategy. In M. Christopher (Ed.), Logistics - The strategic issues (pp. 63-75). London: Chapman & Hall.

2. Pfohl, H.-C. (2000). Supply chain management: Concepts, trends and strategies (In German). In H.-C. Pfohl (Ed.), Supply Chain Management: Logistics plus (pp. 1-200). Erich Schmidt Verlag.

3. Waters, D. (2007). Trends in the supply chain. In D. Waters (Ed.), Global logistics - New Directions in Suppy Chain Management (5th ed., pp. 1 - 429). London: Kogan Page Limited.

4. Klaus, Peter. (2009). Logistics research: A 50 years’ march of ideas. Logistics research 1, 1, 53-65. Retrieved from Springer-Verlag

5. Ounnar, F., & Pujo, P. (2005). Evaluating suppliers within a self-organized logistical network. The International Journal of Logistics Management, 16(1), 159–172. https://doi.org/1 0.1108/09574090510617402

6. Patil, S., & Adavi, P. . (2012). A Survey Study Of Supplier Selection Issues In Construction Supply Chain. International Journal of Engieering Research Adn Applications, 2(5), 1806–1809.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved