THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP TẠI HÀ NỘI: CƠ SỞ CHO KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC MARKETING | Hoài | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP TẠI HÀ NỘI: CƠ SỞ CHO KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC MARKETING

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

1. Trần Thu Hoài Email to author, Học viện Tài chính
2. Ngụy Thùy Trang, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực tiễn hoạt động marketing của các trường đại học tư thục ở Hà Nội và đề xuất một kế hoạch chiến lược marketing cho hoạt động đúng đắn và hiệu quả hơn của các trường đại học tư thục nói riêng và các trường đại học khác ở Việt Nam nói chung. Trong số các yếu tố được nghiên cứu, phụ huynh và hình ảnh trường học có thể được xem là yếu tố ảnh hưởng nhất đến sự lựa chọn của học sinh trong nghiên cứu. Ngoài ra, có thể kết luận rằng chương trình là điểm yếu nhất của các trường đại học tư thục trong khi cơ sở vật chất và địa điểm có thể được xem là sức mạnh của họ so với các trường đại học khác. Hơn nữa, có sự khác biệt đáng kể trong việc đánh giá các sinh viên về giới tính khác nhau, các ngành học khác nhau và thành tích học tập ở trung học khác nhau. Dựa trên các bằng chứng thực nghiệm, nghiên cứu đề xuất một kế hoạch chiến lược marketing cho các trường đại học tư thục ở Hà Nội về chương trình, giá cả, địa điểm, khuyến mãi, quy trình, con người và cơ sở vật chất.


Từ khóa


Công cụ marketing, yếu tố phi marketing, trường đại học dân lập, kế hoạch chiến lược marketing, lựa chọn của sinh viên.

Tài liệu tham khảo


1. Donnellan, J. (2002), The impact of marketer-controlled factors on college-choice

decisions by students at a public research university (Doctoral dissertation).

Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3039351)

2. Kotler, P., & Fox, K. (1995), Strategic Marketing for Educational Institutions, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

3. Litten, L.H. (1982), Different strokes in the application pool: Some refinements in a model of student college choice. Journal of Higher Education, 53, 383-402


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved