QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG FACEBOOK GROUP NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐH THÁI NGUYÊN | Huyen | TNU Journal of Science and Technology

QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG FACEBOOK GROUP NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Nguyen Thi Thuong Huyen Email to author, Trường ĐH Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
2. Nguyen Thi Thu Huong, Trường ĐH Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
3. Vu Kieu Hanh, Trường ĐH Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu quan niệm của người học về hiệu quả của việc sử dụng Facebook group trong việc cải thiện kỹ năng viết cho sinh viên chương trình tiên tiến tại ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên qua sử dụng các câu hỏi định tính và định lượng trong khảo sát. Các câu hỏi khảo sát được thiết kế theo thang đo 5 bậc Likert và được phân tích bằng phần mềm SPSS, phiên bản 17, kết hợp cùng với một số câu hỏi mở để lấy thêm thông tin tin cậy cho kết quả của nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả của việc sử dụng Facebook group trong việc cải thiện kỹ năng viết cho sinh viên. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn đưa ra một vài thách thức, trở ngại trong việc áp dụng Facebook group trong giảng dạy kỹ năng viết. Qua đó, một số đề xuất được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng Facebook group trong việc dạy và học tiếng Anh nói chung và kỹ năng viết nói riêng trong thời đại công nghệ hiện nay.

Từ khóa


Facebook (FB), Facebook group, quan niệm, hiệu quả, kỹ năng viết, Đại học Nông Lâm- Đại học Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved