ĐÁNH GIÁ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS CHO CÁC CÔNG TY Ở VIỆT NAM | Thạnh | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS CHO CÁC CÔNG TY Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 20/08/18

Các tác giả

1. Đinh Hữu Thạnh Email to author, Công ty Bee Logistics
2. Nguyễn Thị Vân Hà, Trường Đại học Giao thông vận tải

Tóm tắt


Quản trị rủi ro trong hoạt động logistics vẫn chưa được quan tâm nhiều ở các công ty tại Việt Nam và chỉ một vài nghiên cứu gần dây ở Việt Nam đã được thực hiện liên quan tới chủ đề này. Mục đích của nghiên cứu này là phân tích tầm quan trọng của quản trị rủi ro trong các hoạt động logistics của các công ty tại Việt Nam. Nghiên cứu này phát triển các thang đo đo lường các hoạt động quản trị rủi ro trong hoạt động logistics dựa trên đánh giá nghiên cứu trước và nghiên cứu liên quan. Nghiên cứu này chủ yếu được thực hiện dựa trên phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát với bảng câu hỏi để khám phá các mục tiêu nghiên cứu. Nghiên cứu này đã phân tích sự quan tâm và nhận thức của các công ty logistics tại Việt Nam liên quan đến bốn hoạt động quản trị rủi ro chính trong hoạt động logistics. Kết quả cho thấy bốn hoạt động quản trị rủi ro của các luồng vật chất, tài chính, thông tin và tổ chức được đánh giá là quan trọng từ các công ty logistics tại Việt Nam. Việc phân tích và đánh giá tầm quan trọng của các hoạt động quản lý rủi ro sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các công ty logistics liên quan đến quản trị rủi ro và giúp họ tránh được các rủi ro. Những phát hiện này hỗ trợ các công ty logistics hiểu thêm về các loại rủi ro logistics khác nhau và tầm quan trọng của hoạt động quản trị rủi ro trong logistics của các công ty tại Việt Nam.


Từ khóa


Quản trị rủi ro; Quản trị rủi ro vật chất; Quản trị rủi ro thông tin; Quản trị rủi ro tài chính; Quản trị rủi ro tổ chức

Tài liệu tham khảo


1. Y. K. Tse, “Supply Chain Quality Risk Management: an Empirical Study of Its Dimensions and Impact on Firm Performance,” no. July. 2012.

2. M. Hailey and M. Jonasson, “Risk Management in Air Freight Handling Processes Acknowledgments,” p. 65, 2013.

3. I. Ali and K. Shukran, “Managing Supply Chain Risks and Vulnerabilities Through Collaboration: Present and Future Scope.,” J. Dev. Areas, vol. 50, no. 5, pp. 335–342, 2016.

4. H. Ge, J. Nolan, R. Gray, S. Goetz, and Y. Han, “Supply chain complexity and risk mitigation – A hybrid optimization–simulation model,” Int. J. Prod. Econ., vol. 179, pp. 228–238, 2016.

5. G. Veselko and T. Bratkovič, “Managing risks and threats in global logistics chains,” Pomorstvo, vol. 23, no. 1, pp. 67–85, 2009.

6. Musa S.N., “Supply Chain Risk Management: Identification, Evaluation and Mitigation Techniques,” Linkoping University, 2012.

7. P. Gagova and V. Pencheva, “Strategic risks of the road freight forwarding companies working with international cargo,” Transp. Probl., vol. 7, no. 1, pp. 87–94, 2012.

8. MOIT, “Vietnam Logistics Report 2017.” Ministry of Industry and Technology, Ha Noi, pp. 1–160, 2017.

9. T. Sangwan and J. Liangro, “Risk Identification for Outbound Road Freight Transportation Service,” Proc. Hambg. Int. Conf. Logist., no. August, pp. 391–417, 2015.

10. J. T. Mentzer and B. P. Konrad, “An efficiency/effectiveness approach to logistics performance,” J. Bus. Logist., vol. 12, no. 1, pp. 33–62, 1991.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved