THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN ĐỒNG TRÁI NGHĨA CHO VIỆC HỌC TỪ VỰNG | Hằng | TNU Journal of Science and Technology

THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN ĐỒNG TRÁI NGHĨA CHO VIỆC HỌC TỪ VỰNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/09/21                Ngày hoàn thiện: 29/10/21                Ngày đăng: 29/10/21

Các tác giả

1. Phùng Thị Hằng Email to author, Trường THPT Hiệp Hòa số 2- Bắc Giang
2. Nguyễn Trọng Du, Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày một số kết quả của một nghiên cứu gần đây được thực hiện ở một trường Trung học phổ thông ở Bắc Giang. Một trong các mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu thái độ của học sinh đối với việc sử dụng từ điển đồng và trái nghĩa để học từ vựng. Để đạt được mục tiêu đó, các tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động. Chu kì nghiên cứu bao gồm bốn bước, đó là, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, quan sát và phản hồi lại các hành động đã được thực hiện. Câu hỏi khảo sát và phỏng vấn là hai công cụ thu thập dữ liệu nghiên cứu. Dữ liệu được tổng hợp, nhập vào máy tính và phân tích bằng cả phương pháp định tính và định lượng. Kết quả cho thấy hầu hết học sinh đều thể hiện thái độ tích cực, đánh giá rất cao và có hành vi phản hồi rất tốt đối với việc sử dụng từ điển đồng trái nghĩa để học từ vựng và sẵn sàng giới thiệu phương pháp này cho những học sinh khác trong trường và trường khác. Từ những kết quả ban đầu này, chúng tôi đề xuất giáo viên phổ thông nên sử dụng từ điển đồng nghĩa và trái nghĩa thường xuyên hơn trong giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là dạy từ vựng.

Từ khóa


Đồng nghĩa; Trái nghĩa; Học; Từ vựng; Thái độ

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] D. R. Manjula, “Teaching English language: principles and practices,” Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, vol. 5, no. 6, pp.384 - 386, 2018.

[2] V. S. Durga, “The Need of English Language Skills for Employment Opportunities,” Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching, vol. 2, no. 7, pp.1-5, 2018.

[3] R. Carter and M. J. McCarthy, The General Service List (GSL), Chapter 1, Michael West, 1988.

[4] I. S. P. Nation, Teaching and Learning Vocabulary, New York: Newbury House Publishing, 1990, pp. 1-275.

[5] T. Huckin, M. Haynes, and J. Coady, “Second language reading and vocabulary learning,” Norwood NJ: Ablex Publishing, 1993, pp. 1-309.

[6] N. Schmitt, “Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy,” in Vocabulary Learning Strategies, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pp. 199-227.

[7] M. Alqahtani, “The importance of vocabulary in language learning and how to be taught,” International Journal of Teaching and Education, vol. 3, no. 3, pp. 21-31, 2015, doi: 10.20472/TE.2015.3.3.002.

[8] A. A. Mokhtar, R. M. Rawian and M. F. Yahaya, “Vocabulary Knowledge of Adult ESL Learners,” English Language Teaching, vol.3, no.1, pp. 71-78, March 2010.

[9] Z. Shen, “The Effects of Vocabulary Knowledge and Dictionary Use on EFL Reading Performance,” English Language Teaching, vol. 6, no. 6, pp.77-84, 2013.

[10] Z. T. Murnani and H. Salehi, "Impact of using an electronic dictionary on vocabulary learning and retention of Iranian EFL learners," International Journal of English Language and Literature Studies, vol. 5, no.1, pp. 55-65, 2016.

[11] S. Yanti, “Improving students’ vocabulary mastery through electronic dictionary,” Indonesian EFL Journal, vol. 2, no. 2, pp. 88-99, 2016.

[12] J. S. Decarrico, “Teaching English as a Second or Foreign Language,” in Vocabulary Learning and Teaching, M. Celce-Murcia Ed., London, Thomson Learning, 2001, p.285.

[13] I. S. P. Nation, Learning vocabulary in another language, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[14] S. Kemmis and R. McTaggart, The Action Research Planner, 3rd ed., Deakin University Press, Geelong, Victoria, 1988.

[15] Collin Theasaurus Dictionary. [Online]. Available: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/ english-thesaurus. [Accessed June 10th, 2021].

[16] C. E. Hilton, “The importance of pretesting questionnaires: a field research example of cognitive pretesting the Exercise referral Quality of Life Scale (ER-QLS),” International Journal of Social Research Methodology, vol.10, pp. 1-14, 2015. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/ publication/282796273_The_importance_of_pretesting_questionnaires_a_field_research_example_of_cognitive_pretesting_the_Exercise_referral_Quality_of_Life_Scale_ER-QLS [Accessed June 12th, 2021].

[17] S. Jamieson, “Likert scales: how to (ab) use them,” Medical Education, vol. 38, no. 12, pp. 1217-1218, 2004.

[18] S. A. McLeod, “Likert Scale”. [Online]. Available: https://www.simplypsychology.org/likert-scale.html [Accessed June 15th, 2021].

[19] R. Likert, “A Technique for the Measurement of Attitudes,” Archives of Psychology, vol. 140, pp. 1–55, 1932.

[20] E. Adhabi and C. B. Anozie, “Literature Review for the Type of Interview in Qualitative Research,” International Journal of Education, vol.9, no.3, pp. 86-95, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5034

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved