NGHIÊN CỨU SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHẦN MỀM TỐI ƯU TRONG BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN XE | Vi | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHẦN MỀM TỐI ƯU TRONG BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN XE

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/09/21                Ngày hoàn thiện: 09/11/21                Ngày đăng: 10/11/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Lan Vi, Trường Đại học Cần Thơ
2. Nguyễn Trường Thi Email to author, Trường Đại học Cần Thơ
3. Phan Thị Kim Phụng, Trường Đại học Cần Thơ
4. Nguyễn Văn Cần, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Bài toán định tuyến xe (VRP) là một trong những bài toán được sử dụng nhiều khi thiết kế mạng lưới vận tải tối thiểu chi phí. Vì thế, mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm xác định và lựa chọn phần mềm tối ưu phù hợp có thể mang lại hiệu quả cao cho từng dạng bài toán. Theo đó, các mô hình Quy hoạch tuyến tính nguyên (MILP) được đề xuất cho các dạng bài toán VRP, VRP có xem xét tải trọng (CVRP), VRP có xem xét thời gian (VRPTW) và VRP có xem giao nhận hàng và thời gian giao nhận (VRPPDTW) được xây dựng và giải bằng các phần mềm Gurobi, Cplex và Lingo. Các mô hình đề xuất được kiểm tra tính khả thi thông qua một ví dụ và sau dó được sử dụng để so sánh sự hiệu quả của các phần mềm này. Bên cạnh đó, nghiên cứu thực hiện phân tích độ nhạy để xác định các yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến hàm mục tiêu chi phí. Kết quả từ các mô hình cho thấy, phần mềm Gurobi có thể hỗ trợ người ra quyết định đạt được kết quả tốt hơn về giá trị của hàm mục tiêu và thời gian giải so với các phần mềm khác.

Từ khóa


Logistics; Phần mềm tối ưu hóa; Vận tải; VRP; Trung tâm phân phối

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Song Tan Logistics Joint Stock Company, "Services accounted for 20.9% of logistics Vietnam GDP," 2016. [Online]. Available http://songtanlogistics.com/tin-tuc/dich-vu-logistics-viet-nam-chiem-209-gdp-ca-nuoc.html. [Accessed Sep. 09, 2021].

[2] The Voice Of VietNam - VOV World, "High logistics costs affect the competitiveness of the economy," 2018. [Online]. Available:https://vov.vn/chinh-tri/chi-phi-logistic-cao-anh-huong-den-suc-canh-tranh-cua-nen-kinh-te-751705.vov. [Accessed Sep. 16, 2021].

[3] F. Yan, "Autonomous vehicle routing problem solution based on artificial potential field with parallel ant colony optimization (ACO) algorithm," Pattern Recognition Letters, vol. 116, pp. 195-199, 2018.

[4] Y. Peng and H.-Y. Zhu, "Research on Vehicle Routing Problem with Stochastic Demand and PSO-DP Algorithm with Inver-over Operator," Systems Engineering - Theory & Practice, vol. 28, no. 10, pp. 76-81, 2008.

[5] B. M. Baker and M. A. Ayechew, "A genetic algorithm for the vehicle routing problem," Computers & Operations Research, vol. 30, no. 5, pp. 787-800, 2003.

[6] C. Yang, Z. Guo, and L. Liu, "Comparison study on slgorithms for Vehicle Routing Problem with Time Windows," Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 2015, pp. 257-260.

[7] A. Q. Le, "Compare the efficiency of genetic algorithm and ant swarm optimization algorithm for the traveler problem," (in Vietnamese), Institute of Engineering and Technology, Vinh University, vol. 48, no. 3A, pp. 5-14, 2019.

[8] Mirabo, "The importance of algorithms in solving problems," 2021. [Online]. Available: https://wpadmin.mirabo.com.vn/test-classic-editor-plugin/. [Accessed Sep. 05, 2021].

[9] U. Bac and M. Erdem, "Optimization of electric vehicle recharge schedule and routing problem with time windows and partial recharge: A comparative study for an urban logistics fleet," Sustainable Cities and Society, vol. 70, p. 102883, 2021.

[10] A. M. Machado, G. R. Mauri, M. C. S. Boeres, and R. d. A. Rosa, "A new hybrid matheuristic of GRASP and VNS based on constructive heuristics, set-covering and set-partitioning formulations applied to the capacitated vehicle routing problem," Expert Systems with Applications, vol. 184, p. 115556, 2021.

[11] A. Fallahtaftia, H. Karimib, E. Ardjmandc, and I. Ghalehkhondabid, Time slot management in selective pickup and delivery problem with mixed time windows, Computers & Industrial Engineering, 2021.

[12] M. Casazza, A. Ceselli, and R. Wolfler Calvo, "A branch and price approach for the Split Pickup and Split Delivery VRP," Electronic Notes in Discrete Mathematics, vol. 69, pp. 189-196, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5035

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved