ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ PHỔ YÊN | Hảo | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ PHỔ YÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/09/21                Ngày hoàn thiện: 23/09/21                Ngày đăng: 23/09/21

Các tác giả

1. Vũ Thị Kim Hảo Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thúy Quỳnh, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Quản lý đất đai là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý của Nhà nước và đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là yếu tố quan trọng và tác động mạnh đến các mặt của kinh tế xã hội. Để thấy rõ được tác động đó, nghiên cứu này sử dụng phương pháp điều tra xã hội học để tiến hành khảo sát 3 vùng của thị xã Phổ Yên với những đối tượng sử dụng đất khác nhau từ năm 2019 - 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Mức độ ảnh hưởng của công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, Phát triển cơ sở hạ tầng, Thu nhập và mức sống của dân, Tăng cơ hội việc làm và Giảm tỷ lệ đói nghèo là cao nhất (đạt chỉ số 3,88 - 4,17). Chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư chịu ảnh hưởng ở mức trung bình (3,26 - 3,36). Từ những kết quả đánh giá này cho thấy cần phải có giải pháp tăng cường phát triển công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương.

Từ khóa


Ảnh hưởng; Cấp giấy chứng nhận; Chỉ tiêu kinh tế xã hội; Giao đất; Thuê đất

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. T. H. Nguyen, T. T. H. Phan, T. P. Doanh, and M. T. Dang, “Evaluation of some factors of state management of land affecting the exercise of land use rights in Tam Duong district, province Lai Chau,” Journal of Soil Science, no. 60, pp. 88-93, 2020.

[2] V. H. Hoang, V. H. Do, N. H. Tran, K. C. Hoang, and M. H. Tran, “Research on factors affecting urban land prices in Tran Hung Dao ward, Ha Long city, province Quang Ninh in 2018,” Journal of Soil Science, no. 58, pp. 104-109, 2020.

[3] T. K. H. Vu, L. D. Nguyen, and T. T. Nguyen, “Evaluation of the effectiveness of land use planning in Pho Yen town, Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 07, pp. 176-182, 2020.

[4] Q. T. Le, M. Q. Hoang, and T. V. Pham, “Assessment of the actual situation of land allocation and land lease in Soc Trang province,” Journal of Soil Science, no. 56, pp. 97-101, 2019.

[5] D. T. Nguyen, T. A. Luu, Q. N. Hoang, and D. T. Vu, “Impact of urbanization on land use restructuring in Ha Nam province in the period 2010 - 2017,” Journal of Soil Science, no. 55, pp. 107-112, 2019.

[6] T. T. L. Vo, Textbook of scientific research methods and writing research proposal. Can Tho University Publishing House, 2010.

[7] T. Hoang and N. M. N. Chu, Applied statistics in socio-economic. Statistical Publishing House, 2007.

[8] A. T. Do, Textbook of Statistical Analysis, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration. Statistical Publishing House, 2008.

[9] Branch of Land Registration Office in Pho Yen town, Results of land allocation, agricultural land lease, and issuance of land use right certificates in Pho Yen town for the period 2015 - 2019, 2019.

[10] Pho Yen Town Statistical Office, Statistical Yearbook for the years 2015 to 2019, 2015 – 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5056

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved