NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐẤT LÚA NƯỚC SANG TRỒNG CHÈ TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN | Nhuận | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐẤT LÚA NƯỚC SANG TRỒNG CHÈ TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/19                Ngày đăng: 28/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Đức Nhuận Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Văn Tuấn, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Sử dụng đất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp hàng hoá [1] [2]. Những năm gần đây, sử dụng đất nông nghiệp của huyện Phú Lương đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng hiệu quả ngày càng cao. Những năm gần đây diện tích trồng chè trên địa bàn huyện Phú Lương đang mở rộng rất nhanh, mở rộng đất trồng chè chủ yếu chuyển đổi từ đất trồng lúa. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng và hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường tập trung nghiên cứu chủ yếu ở hai nhóm đất trồng lúa và đất trồng chè. Kết quả nghiên cứu đã thống kê trong giai đoạn 2010 - 2017 trên toàn huyện diện tích trồng chè tăng khoảng 608 ha. Nghiên cứu đã sử dụng phiếu điều tra nông hộ kết hợp phân tích xử lý thống kê để đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại 3 xã điển hình có diện tích chuyển đổi sang trồng chè lớn, bao gồm xã Yên Lạc, Tức Tranh, Vô Tranh. Kết quả nghiên cứu trên địa bàn có 5 loại hình sử dụng đất chính tương ứng với 9 kiểu sử dụng đất. Kết quả đánh giá chỉ ra rằng, các loại hình sử dụng đất cho hiệu quả kinh tế cao như cây chè, lúa xuân-lúa mùa-rau đông đã góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo, thu hút lao động. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả trong tương lai của địa phương.

Từ khóa


Sử dụng đất, hiệu quả, bền vững, đất nông nghiệp, huyện Phú Lương

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn Thị Phong Thu, "Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên", Tạp chí KHNN Việt Nam, tập 14 số 12, 2016.

[2]. Nguyễn Xuân Quát, Sử dụng đất tổng hợp và bền vững, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 1996.

[3]. Pham Van Tuan, "Application of GIS to build land unit map agricultral production development in Cho Don district, Bac Kan province", Journal of Science and Technology, 144 (14), pp. 125-132, 2015.

[4]. Hội khoa học đất Việt Nam, Sổ tay điều tra phân loại đất, Đánh giá đất, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2000.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved