THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH | Thúy | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/19                Ngày đăng: 28/03/19

Các tác giả

Nguyễn Thị Thúy Email to author, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến thực trạng phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Xuất phát từ việc khảo sát, nghiên cứu, phỏng vấn các nội dung liên quan đến 05 vấn đề: (1) Quy hoạch phát triển hệ thống, mạng lưới trường, lớp; (2) Xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp;(3) Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; (4) Thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục; (5) Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tác giả khuyến nghị để phát triển GDMN ngoài công lập tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới nhất thiết phải có các giải pháp đột phá, đồng bộ…

Từ khóa


giáo dục mầm mon, ngoài công lập, phát triển hệ thống, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo…

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Vũ Ngọc Hải, Chính sách phát triển giáo dục, Giáo trình bài giảng cho lớp cao học QLGD, Học viện QLGD, Hà Nội, 2010

[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011; Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015, Hà Nội, 2008.

[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Mầm non tư thục; Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT ngày 30/5/2018, Hà Nội, 2015.

[4]. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, Báo cáo tổng kết các năm học: 2010-2011, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, Quảng Ninh.

[5]. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Quy hoạch Phát triển ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020, định hướng 2030, Quảng Ninh, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved