GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÚI NILON | Viên | TNU Journal of Science and Technology

GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÚI NILON

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/19                Ngày đăng: 28/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hồng Viên Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Phương, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Hồng, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Số lượng lớn sinh viên tập trung tại khu vực ký tác xá Đại học Thái Nguyên nói chung và Đại học Khoa học nói riêng đã phát sinh ra lượng rác thải sinh hoạt đáng kể, trong đó đặc biệt là túi nilon. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ sinh viên chưa nhận thức một cách đầy đủ về phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường. Chương trình “Giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên Ký túc xá Đại học Khoa học về  hạn chế sử dụng túi nilonđược thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi hành động cho sinh viên KTX Đại học Khoa học hướng tới giảm thiểu sử dụng túi nilon. Các hoạt động chính của chương trình bao gồm: Tổ chức thuyết trình, quay và chiếu phim tư liệu, tổ chức trò chơi, cuộc thi, trình diễn thời trang, treo băng rôn, áp phích. Kết quả khảo sát sau khi triển khai chương trình cho thấy, số lượng sinh viên có nhận thức về hạn chế sử dụng túi nilon đã tăng từ 39% lên 60%.

Từ khóa


Giáo dục môi trường; túi nilon; tái sử dụng; tái chế; giảm thiểu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Lê Thạc Cán, Giáo dục môi trường trong các trường trung học chuyên nghiệp, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

[2]. Lê Văn Lanh, Giáo dục môi trường (Tài liệu dành cho giáo viên và sinh viên trung học cơ sở), Nxb Giáo dục, 2006.

[3]. Lê Văn Khoa, Hỏi đáp về thiên nhiên và môi trường, Nxb Giáo dục, 2005.

[4]. Nguyễn Đình Hòe, Sổ tay công tác truyền thông môi trường, Quỹ môi trường Sida – Thụy Điển, 2005.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved