NĂNG LỰC GIAO TIẾP – MỘT MỤC TIÊU VƯỢT XA VIỆC HỌC NGÔN NGỮ ĐƠN THUẦN | Dũng | TNU Journal of Science and Technology

NĂNG LỰC GIAO TIẾP – MỘT MỤC TIÊU VƯỢT XA VIỆC HỌC NGÔN NGỮ ĐƠN THUẦN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/19                Ngày đăng: 28/03/19

Các tác giả

1. Lê Quang Dũng Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Lưu Hùng, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Việc dạy và học tiếng Anh đã trải qua nhiều thăng trầm. Mỗi đường hướng dạy học đều bộc lộ những mặt tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên không thể phủ nhận được rằng việc hiểu bản chất ngôn ngữ thế nào sẽ quy định đường hướng dạy học như thế. Qua thời gian, phương pháp ngữ pháp - dịch, một phương pháp đã từng là chủ đạo trong các hoạt động dạy học đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Kết quả của việc học không mang lại giao tiếp cho người học mà chỉ dừng lại ở khả năng miêu tả ngôn ngữ. Bài báo này cố gắng nêu lại các nguyên tắc chung nhất cho đường hướng dạy học theo hướng giao tiếp, một phương pháp đã và đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới, đưa ngôn ngữ về đúng vị trí tự nhiên của nó “một phương tiện giao tiếp”. Bằng việc điểm lại các đặc điểm của năng lực giao tiếp, nền tảng của phương pháp dạy học theo đường hướng giao tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho giáo viên trong việc giảng dạy để làm cho việc dạy và học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Từ khóa


giao tiếp, năng lực giao tiếp, dạy học theo đường hướng giao tiếp, giảng dạy tiếng Anh, phương pháp giảng dạy

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Hymes D., On Communicative Competence, In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.). Sociolinguistics. New York: Penguin, 1972.

[2]. Chomsky N., Aspects o f the Theory o f Syntax. M. I. T. Press, 1965.

[3]. Rickheit G. et.al., The concept of communicative competence, In The handbook of Communicative Competence. Mouton de Gruyter, 2008.

[4]. Canale M. & Swain M., “Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing”, Applied Linguistics, Vol. 1, pp. 1-47, 1980.

[5]. Gumperz J., “The Sociolinguistic Significance of Conversational Code-Switching”. Volume 8. Issue 2, 1977.

[6]. Campell L. R. & Wales R. J., Psycholinguistics Papers. The proceedings of the Edinburgh Conference. J. Lyons and R. Wales (ed) Edinburgh university press, 1970.

[7]. Katz J. J. & Fodor J. A., The structure of semantic theory, Language 39-170, 1963.

[8]. Brown H. D., Principles of language learning and teaching. New York: Addison Wesley Longman, 2000.

[9]. Tarone E., & Swain M., “A sociolinguistic perspective on L2 use in immersion classrooms”, The Modern Language Journal, 79(2), pp. 166-178. Retrieved from http://www. jstor.org/stable/329617, 1995.

[10]. Lyster R., “The effect of functional-analytic teaching on aspects of French immersion students’ sociolinguistic competence”, Applied Linguistics, 15(3), pp. 263-287. doi:10.1093/ applin/15.3.263, 1994.

[11]. Savignon S., Communicative Competence: Theory and Classroom Practice, New York: McGraw-Hill.2nd edition, 1997.

[12]. Bachman L. F., Fundamental Considerations in Language Testing, Oxford: Oxford University Press, 1990.

[13]. Canale M. (1983), From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy, Language and Communication. Ed. Jack C. Richards & Richard W. Schmidt. London and New York: Longman, 1983.

[14]. Richards J. C. & Rodgers T. S., Approaches and methods in language teaching, New York, NY: Cambridge University Press, 2001.

[15]. Richards J. C., Communicative language teaching today, New York, NY: Cambridge University Press, 2006.

[16]. Harmer J., The Practice of English Language Teaching, Harlow: Pearson Longman, 2001.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved