CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN | Thu | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/19                Ngày đăng: 28/03/19

Các tác giả

1. Hoàng Thị Thu Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Phùng Thị Thu Hà, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu về khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên chương trình tiên tiến năm thứ nhất tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên. Trong bài báo này, tác giả so sánh ảnh hưởng của các yếu tố cụ thể như từ vựng, cú pháp, chiến lược đọc và kiến thức nền để từ đó xem yếu tố nào có ảnh hưởng nhiều hơn đến việc đọc hiểu. Tham gia vào khảo sát này gồm có 30 sinh viên của K53 chương trình tiên tiến. Kết quả khảo sát cho thấy cú pháp và chiến lược đọc không phải là yếu tố gây ảnh hưởng nhiều đến khả năng đọc hiểu của sinh viên. Yếu tố ảnh hưởng nhiều đến quá trình này chính là từ vựng và kiến thức nền của sinh viên. Vì vậy giáo viên cần lựa chọn giáo trình đọc sao cho phù hợp với trình độ của sinh viên, thiết kế các bài tập về từ vựng cho phần trước khi đọc, và biết cách khai thác kiến thức nền của sinh viên trước khi làm bất cứ bài tập đọc nào.

Từ khóa


yếu tố, đọc hiểu, từ vựng, cú pháp, chiến lược đọc bài, kiến thức nền

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Anderson N.,Exploring second language reading: Issues and strategies, Boston: Heinle & Heinle, 1999.

[2]. Grabe W., “Current developments in second language reading research”, TESOL Quarterly, 25, pp. 375-406. Retrieved November 15, 2018, from http://www.jstor.org/stable/3586977, 1991.

[3]. Goodman K. S., Reading: A psycholinguistic guessing game. Retrieved November 8 2018, from http://uascentral.uas.alaska.edu/onlinelib/Fall-2007/ED674-JD1/Goodman_article.pdf, 1967.

[4]. Goodman K. S., “Analysis of oral reading miscues: Applied psycholinguistics”, Reading Research Quarterly, 5, pp. 9-30. Retrieved November 9 2018, from http://www.jstor.org/stable/747158, 1969.

[5]. Anderson R. C., Reynolds R. E., Schallert D. E., & Goetz E. T., “Framework for comprehending discourse”, American Educational Research Journal, 14, pp. 367-381, 1977.

[6]. Coady J., A psycholinguistic model of the ESL reader. In R. Mackey, B. Barkman, & R.R Jordan (Eds.), Reading in a second language: Hypothesis, organisation, and practice (pp.5-12). Rowley, MA: Newbury House, 1979.

[7]. Sajeerat Wutthisingchai, A survey study of English reading comprehension problems in academic texts as perceived by Mathayom 5 students in the English program at Thai Christian school, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved