NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỀ ÁN TRONG GIẢNG DẠY TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Hạnh | TNU Journal of Science and Technology

NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỀ ÁN TRONG GIẢNG DẠY TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/19                Ngày đăng: 28/03/19

Các tác giả

1. Trần Thị Hạnh Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Xuân Tiến, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng dạy học theo đề án là một trong những phương pháp hiệu quả trong việc tạo hứng thú học tập và phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho người học. Do vậy, việc ứng dụng phương pháp này trong giảng dạy là thực sự cần thiết. Đã có rất nhiều nghiên cứu về phương pháp dạy học này; tuy nhiên, hiện có rất ít nghiên cứu về nhận thức của sinh viên về việc ứng dụng dạy học theo đề án trong giảng dạy tại Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên. Chính vì vậy, nghiên cứu này tập trung vào điều tra nhận thức của sinh viên về hiệu quả của phương pháp dạy học này. Đối tượng nghiên cứu là 120 sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Tiếng Anh tại Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên. Những sinh viên này được tham gia vào đề án về tiểu thuyết trong khi học môn Văn học Anh tại trường. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn các sinh viên có nhận thức tích cực về phương pháp dạy học theo đề án. Ngoài ra, theo nhận thức của sinh viên, phương pháp này giúp họ phát triển các kỹ năng như: làm việc theo nhóm, quản lý đề án, giao tiếp và các kỹ năng mềm khác. Tóm lại, trong nhận thức của sinh viên, dạy học theo đề án mang lại nhiều lợi ích.

Từ khóa


dạy học theo đề án, nhận thức của sinh viên, quan điểm của sinh viên, động lực, nhận thức tích cực, hiệu quả, kỹ năng

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Bradford M., “Motivating students through project-based service learning”, T H E Journal, 32(6), pp. 1-3, 2005.

[2]. Brophy J. E., “Toward a model of the value aspects of motivation in education: Developing appreciation for particular learning domains and activities”, Educational Psychologist, 34(2), pp.75-85, 1999.

[3]. Burden P., & Byrd D., Methods for effective teaching. Boston: Allyn & Bacon, 2003.

[4]. Covington M., “Caring about learning: The nature and nurturing of subject-matter appreciation”, Educational Psychologist, 34(2), pp. 127-136, 1999.

[5]. Fried-Booth, Diana L., Project work, Oxford. Oxford University Press, 1986.

[6]. Fried-Booth, Diana L., Project Work. (2nded.). New York: Oxford University Press, 2002.

[7]. Han S., & Bhattacharya K., Constructionism, learning by design, and project based learning. In M. Orey (Ed.), Emerging perspectives on learning, teaching, and technology.[Electronic version]. Retrieved March 3, 2018 from www.coe.uga.edu/epltt/LearningbyDesign.htm, 2001.

[8]. Haines S., Project for the EFL Classroom: Resource Material for Teachers, Nelson, UK, 1989.

[9]. Harmer J., The Practice of English Language teaching – New edition. New York. Longman, 1991.

[10]. Hedge T., Teaching and Learning in the Language Classroom. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2002.

[11]. Hutchinson T., Introduction to project work. Oxford. Oxford University Press, 2006.

[12]. Houghton, M. (n.d.).Project-based learning space.[Electronic version]. Retrieved March 3, 2018 from www.college.hmco.com/education/pbl/background.html, 2018.

[13]. Mills N., “A Guide du Routard Simulation: Increasing Self-Efficacy in the Standards through Project-Based Learning.” Foreign Language Annals 42.4 (2009), pp. 607–639, 2009.

[14]. Moss D. & Van Duzer C., Project-based learning for adult English language learners, National Clearinghouse for ESL Literacy Education, 1998.

[15]. Průcha J; Walterová E; Mareš J., Pedagogickýslovník. Praha: Portál, 1995.

[16]. Richards J., Reanandaya W., Methodology in Language Teaching, An Anthology of Current Practise. Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

[17]. Stoller F., Establishing a theoretical foundation for project-based learning in second and foreign-language contexts. In G.H. Beckett & P.C. Miller (Eds.), Project-based second and foreign language education: past, present, and future (pp.19-40). Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing, 2006.

[18]. The Department of Curriculum and Instructional Development, National Educational Act of B.E. 2542, The Prime Minister Office, Bangkok, 1998.

[19]. Thomas, J.W. (2000). A review of research on project-based learning.Retrieved March, 2011, from http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf, 2000.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved