NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG THỦY CANH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU XÀ LÁCH XOĂN RAPIDO 344 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN | Long | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG THỦY CANH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU XÀ LÁCH XOĂN RAPIDO 344 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/10/21                Ngày hoàn thiện: 10/11/21                Ngày đăng: 10/11/21

Các tác giả

1. Hà Việt Long Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Hà Minh Tuân, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thị Thanh Huyền, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Vũ Thị Hải Anh, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
5. João Miguel Mpangaluma, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
6. Hà Lan Nhã, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
7. Nguyễn Văn Đức, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành trong vụ Đông năm 2020 tại Khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với mục tiêu lựa chọn được dung dịch dinh dưỡng phù hợp cho giống rau xà lách xoăn RAPIDO 344. Thí nghiệm được thiết kế theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn (CBD), gồm 4 công thức và 4 lần nhắc lại. Trong đó, 4 công thức tương ứng với 4 dung dịch dinh dưỡng (1- Thái Lan, 2- Grow Master, 3- Hydro Greens, 4- Hydro UmatV). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các dung dịch dinh dưỡng tác động như nhau (P>0,05) đến thời gian sinh trưởng và số lá của giống xà lách RAPIDO 344 (TGST: 45 ngày, số lá: 11,15 - 11,65 lá). Tuy nhiên, các dung dịch dinh dưỡng đã ảnh hưởng đến chiều cao cây và đường kính tán (P<0,05), trong đó dung dịch Hydro Greens có chiều cao cây cao nhất (22,07 cm sau gieo 45 ngày) và đường kính tán lớn nhất (26,4 cm). Tác động của các dung dịch dinh dưỡng đến năng suất lý thuyết và năng suất thực thu như nhau (NSLT: 2,40 - 2,66 tạ/100 m2 và NSTT: 1,57 - 1,77 tạ/100 m2) và không làm ảnh hưởng đến chất lượng rau xà lách RAPIDO 344 (thời kỳ thu hoạch hàm lượng NO3- dao động từ 90 - 210 mg/kg sản phẩm). Dung dịch dinh dưỡng Grow Master cho lãi suất cao nhất (2.538.000đ/100 m2), tiếp đến là Hydro Greens (2.453.000đ/100 m2).

Từ khóa


Dung dịch dinh dưỡng; Thủy canh; Sinh trưởng; Năng suất; Xà lách

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. T. Do, "The effects of some nutrient solution on the growth, yield and quality of green mustard (Brassica juncea (L.) Czern) by hydroponic technology in Da Nang," (in Vietnamese), Journal of Science and Technology, University of Danang, vol. 5, no. 34, pp. 103-108, 2009.

[2] Q. K. Trinh, H. T. T. To, and H. M. T. Pham, "Adaptability of lettuce varieties and fertilization techniques for promising lettuce varieties," (in Vietnamese), Journal of Agriculture and Rural Development, no. 2, pp. 204-210, 2015.

[3] T. Q. T. Nguyen, L. D. T. Ngo, T. Q. Vo, and H. T. T. Tran, “Green mustard (Brassica juncea (L.) Czern.) hydroponic system,” (in Vietnamese), Jounal of Science and Education, Hue University of Education, vol. 4, no. 12, pp. 49-55, 2009.

[4] J. R. Kessler, J. D. Williams, and R. Howe, Hydroponics for Home Gardeners, Alabama Cooperative Exten-sion System, 2006.

[5] R. H. Nowaki, S. É. Parent, A. B. Cecílio Filho, D. E. Rozane, N. B. Meneses, J. A. Silva, W. Natale, and L. E. Parent, “Phosphorus Over-Fertilization and Nutrient Misbalance of Irrigated Tomato Crops in Brazil Front,” Plant Sci., vol. 8, pp. 1-11, 2017.

[6] B. Frasetya, A. Taofik, and M. Sholehah, “The evaluation of various nutrient formulation on the growth of lettuce (Lactuca sativa Var. Arista) in hydroponic raft system at tropic region,” Journal of Physics: Conference Series, vol. 1240, no. 3(033025), 2019.

[7] B. T. Tran, T. V. Bui, and L. N. Tran, “The effects of different growing media, varieties and nutrient solution on the growth and yield of winter-spring hydroponic lettuce 2007-2008," (in Vietnamese), Journal of Science - Can Tho University, no. 11, pp. 339-346, 2009.

[8] T. T. Nguyen, B. T. Tran, T. B. T .Vo, T. B. T. Le, Q. N. Thai, T. T. N. Ton, N. T. T. Nguyen, T. M. T. Le, and P. T. Huynh, "The effect of hydroponic nutrient solution on lettuce and green mustard (Brassica juncea (L.) Czern)," (in Vietnamese), Vietnam Science and Technology Magazine, vol. 5, no. 102, pp. 80-87, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5201

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved